Hoppa till innehåll
Media

Skogsdata görs tillgängligare

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2016 13.00
Pressmeddelande

Regeringen beslutade i dag om svaret till kommissionen som gäller tillgång till Finlands skogscentrals skogsdata. Enligt beslutet ska den exakta basenhetsvisa informationen om skogsresurser i Finlands skogscentrals system för skoglig information samt informationen om livsmiljöer som enligt skogslagen är särskilt viktiga göras tillgänglig för alla på nätet. Informationen om olika skogsfigurer ges ut på begäran om inte skogsägaren förbjudit att lämna ut informationen. Skogscentralen lämnar inte ut namn- eller kontaktuppgifter eller information om skogsbruksenhetens gränser eller fastighetsbeteckning.

Basenhetsvis skoglig information beskriver växtplatsen och trädbeståndet i ett 16x16 meter stort område. Informationen fås genom laserskanning med flygplan. Den information som beskriver trädbeståndet är utvecklingsklass, volym enligt virkesslag, medelålder, bottenyta, stamantal, diameter och längd. Figurvis information är information om ett bredare område som är enhetligt med tanke på växtplatsen och trädbeståndet.

Anmälningarna om användning av skog och åtgärderna enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ska också finnas offentligt tillgängliga.

Skogsägare får möjlighet att bestämma om informationen om skogsfigurer

Enligt minister Kimmo Tiilikainen ger beslutet skogsägare rätt att besluta om tillgången till ägarnas allra viktigaste ekonomiska uppgifter. Att förbjuda publicering innebär att den figurvisa informationen om skogsresurser tas bort från Skogscentralens informationssystem. Innan informationen raderas är det möjligt för markägaren att tillåta att informationen flyttas till informationssystem som hör till markägaren eller en aktör som ägaren gett fullmakt till.  
När man registrerar in information om nya områden, innebär förbudet att enhetsinformationen inte omvandlas till figurvis information.

Förbudsrätten rör dock inte den figurvisa informationen i Skogscentralens system som hänför sig till Kemera-stöden eller andra förvaltningsärenden som centralen sköter. 

Ändringarna är planerade att börja gälla om ett år, ändringarna av figurvis information ett halvt år senare.  Övergångstiden är nödvändig för att man hinner informera markägare om rätten att förbjuda publicering.
Finland fick den 25 juli 2016 ett motiverat yttrande från kommissionen som gällde genomförandet av EU-direktivet om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Enligt kommissionen står lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information inte i överensstämmelse med miljöinformationsdirektivet.  Enligt kommissionen kan all information i systemet för skoglig information inte betraktas som personuppgifter, varför den måste lämnas ut utan den som begär informationen behöver motivera begäran särskilt. Tidsfristen för svar löper ut den 26 september 2016.

Mer information:
Juha S. Niemelä, avdelningschef, tfn 0295 16 162 009, juha.niemela(at)mmm.fi
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 16 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Kimmo Tiilikainen Skogar