Hyppää sisältöön
Media

Metsävaratietoa avoimeksi

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.9.2016 13.00
Tiedote

Hallitus on tänään päättänyt vastauksestaan komission perusteltuun lausuntoon Suomen metsäkeskuksen metsävaratietojen avoimuudesta. Päätöksen mukaan Metsäkeskuksen hallussa olevat tarkat hilamuotoiset metsävaratiedot sekä metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen tiedot olisivat jatkossa avoimesti verkossa kaikkien saatavilla. Kuviomuotoiset metsävaratiedot luovutettaisiin pyynnöstä, ellei maanomistaja ole sitä kieltänyt. Metsäkeskus ei luovuttaisi metsänomistajien nimi- tai yhteystietoja eikä tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia.

Hilamuotoinen tieto kuvaa 16 kertaa 16 metriä kokoisen alueen kasvupaikkaa ja puustoa. Tieto on hankittu lentokoneesta keilaamalla. Puustoa kuvaavia tietoja ovat kehitysluokka, puulajeittain puuston tilavuus, keski-ikä, pohjapinta-ala, runkoluku, keskiläpimitta ja keskipituus. Kuviomuotoinen tieto tuotetaan kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäiseltä laajemmalta alueelta.

Julkisesti saatavilla olisivat myös metsänkäyttöilmoitusten ja kestävän metsätalouden rahoituslakien toimenpiteiden tiedot.

Metsänomistajalla mahdollisuus päättää kuviotietojen olemassaolosta

Ministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan päätös turvaa metsänomistajan oikeuden päättää itselleen tärkeimpien taloudellisten tietojen avoimuudesta. Kielto-oikeuden käyttäminen tarkoittaisi olemassa olevien kuvioittaisten metsävaratietojen poistamista metsäkeskuksen tietojärjestelmästä. Ennen tietojen poistamista maanomistajalla on mahdollisuus antaa lupa tietojen siirtoon maanomistajan tai hänen valtuuttamansa tahon tietojärjestelmiin.
Uusien tiedontuotantoalueiden osalta kielto-oikeuden käyttäminen tarkoittaisi sitä, että hilamuotoista tietoa ei jalostettaisi edelleen kuviomuotoiseksi tiedoksi.

Kuviomuotoisen metsävaratiedon kielto-oikeus ei kuitenkaan koske niitä Metsäkeskuksen hallussa olevia kuviotietoja, jotka liittyvät Kemera-tukiin tai muihin metsäkeskuksen hoitamiin hallintoasioihin.

Muutosten arvioidaan tulevan voimaan vuoden päästä, kuviomuotoisten metsävaratietojen osalta puoli vuotta myöhemmin. Siirtymäaika tarvitaan siihen, että maanomistajia ennätetään informoida kielto-oikeudesta.

Suomi sai 25.7.2016 Euroopan komissiolta perustellun lausunnon ympäristötiedon julkista saatavuudesta annetun direktiivin täytäntöönpanosta. Komissio katsoi perustellussa lausunnossaan, että laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä ei ole yhteensopiva ympäristötietodirektiivin kanssa. Komissio totesi, että kaikkia metsätietojärjestelmän tietoja ei voida pitää henkilötietoina, joten ne olisi luovutettava ympäristötietona ilman, että tiedon pyytäjän tarvitsee erikseen perustella tietopyyntöään. Komission antama määräaika vastaamiseen umpeutuu 26.9.2016.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
osastopäällikkö Juha S. Niemelä, p. 0295 162 009, juha.niemela(at)mmm.fi
metsäneuvos Marja Kokkonen, p. 0295 162 444, marja.kokkonen(at)mmm.fi

Kimmo Tiilikainen Metsät