Hoppa till innehåll
Media

Hållbar användning av skog: finsk spetskompetens

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2017 10.14 | Publicerad på svenska 2.11.2017 kl. 17.27
Nyhet

Den finska skogskunskapen bidrar till att uppnå de internationella målen för hållbar utveckling samt till bioekonomins utveckling. Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals gemensamma utredning behandlar internationella skogsfrågor samt prioriteringarna inom Finlands framtida verksamhet.

Hållbar användning av skog och ansvarsfull naturresurspolitik var ett centralt tema på det internationella naturresurspolitiska samarbetsnätverkets möte som jord- och skogsbruksministeriet ordnade i Ständerhuset den 31 oktober. I mötet deltog över 60 skogsforskare, företrädare för förvaltningen och aktörer från olika intressentgrupper.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som öppnade mötet lyfte i sitt anförande fram Finlands framträdande roll som utvecklare av skogsanvändningen.

– De finska skogsaktörerna har länge varit aktiva utanför våra gränser. Finland har utmärkta förutsättningar att vara en klart större aktör när det gäller att utforma och driva politiken kring förnybara naturresurser, sade Leppä.

Grunden för ministerns synpunkter låg på resultaten från Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals utredning. Forskarnas prognostiseringsarbete granskar internationellt viktiga skogsfrågor och globala megatrender som påverkar antalet, kvaliteten och etableringen av skogar, de många olika ekosystemtjänster som skogar producerar samt hur skogas sköts och används. Därtill behandlar utredningen den finska kompetensen som är viktig med tanke på framtida utmaningar. Utredningen ska bli färdig före utgången av detta år.

Att använda skogar på ett hållbart och ansvarsfullt sätt spelar en viktig roll för uppnåendet av målen för hållbar utveckling. Enligt utredningen kan vår kompetens kring informationen om skogstillgångar samt kring skogarnas och trävaruprodukternas koldioxidflöden avsevärt underlätta tillämpningen av lämpliga styrmetoder världen över. Samtidigt vill forskarna ändå påminna att tolkningen av avtal om att använda skogsbiomassa som råvara eller för energiändamål kan i värsta fall leda till ett s.k. koldioxidläckage när produktionen övergår till utvecklingsländer.

Naturresursinstitutets och Finlands miljöcentrals utredning kommenterades i Ständerhuset av Markku Kanninen, Helsingfors universitet, Lauri Hetemäki, EFI, Karoliina Niemi, Skogsindustrin rf, Pentti Linnamaa, MTK ry och Aleksi Heiskanen, WWF Finland.

Deltagarna diskuterade utredningen livligt. I kommentarerna lyftes fram såväl det finska familjeskogsbruket som betydelsen av prognostiseringen och aktiviteten inom den internationella verksamheten. Deltagarna önskade att den slutliga utredningen ska innehålla bl.a. en närmare bedömning av hur skogar hjälper att uppnå de internationella målen och hur Finland ska kunna bidra till dessa mål.

– Genom att använda skogar på ett hållbart sätt är det möjligt att producera olika ekosystemtjänster över generationer av träd och människor, sade Karoliina Niemi, chef för EU-relaterade skogsfrågor, Skogsindustrin rf.

Till slut framförde minister Leppä ett önskemål om att arbetet med de internationella och EU-relaterade skogsfrågorna ska fortsätta vid jord- och skogsbruksministeriet så att man specificerar Finlands prioriteringar och handlingssätt. Detta fortsatta arbete ska samordnas med en halvtidsöversyn av den nationella skogsstrategin som görs nästa år, vilket samtidigt skapar en internationell dimension för strategin.

Det internationella naturresurspolitiska samarbetsnätverket är ett forum för centrala ministerier, intressentgrupper och forskningsinstitut som jord- och skogsbruksministeriet bildade i januari 2017. Målet är att stärka enhetligheten och effekterna i Finlands internationella naturresurspolitik. Nätverket främjar prognostiseringsarbetet, växelverkan och förankringen av naturresurspolitiken samt kompletterar övriga processer i det internationella samarbetet. Nätverkets övriga aktuella temaområden handlar om bl.a. hållbar användning av arktiska naturresurser, bioekonomi, hantering av akvatiska naturresurser samt en s.k. vatten–mat–energi-nexus.

Bioekonomi EU och internationella frågor Forskning och utveckling Jari Leppä Natur och klimat Skogar