Hoppa till innehåll
Media

Minister Anttila önskar en ny diskussion om GM-frågorna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2007 8.29
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila skulle vilja få medborgarna att i stor skara delta i en jämbördig diskussion om genmanipulation. I dagsläget är diskussionen om användningen av genteknik begränsad till en rätt så liten krets, och lekmän har svårt att få en uppfattning om genteknikens inverkan på människor, djur och miljön. Anttila höll idag ett tal på ett GM-seminarium för redaktörer i Helsingfors.

Enligt minister Anttilas mening har konsumenterna rätt att få veta hur den mat som de äter har producerats. Som bäst dryftas livsmedelsförpackningarnas märkningar i en arbetsgrupp på handels- och industriministeriet. Denna arbetsgrupp ska göra en sammanställning av GM-märkningarna för kött. För kött producerat med GM-foder finns det ingen märkning i bruk i något EU-land. Enligt minister Anttila ser det i detta skede ut som om en frivillig märkning om att man inte använt genmanipulerat soja- eller majsfoder eller andra produktionsinsatser vore det bästa alternativet. Förslaget ändrar inte förpliktelsen att göra de obligatoriska GM-märkningarna om ett livsmedel eller ett foder innehåller genmanipulerat material eller har tillverkats av genmanipulerat råmaterial.

Avdelningschef Matti Aho från jord- och skogsbruksministeriet berättade att ministeriet bereder en lag om samexistens, med vilken man skapar spelregler för GM-produktionens, den konventionella produktionens och den ekologiska produktionens samexistens. Utgångspunkten för lagen är att de som odlar genmanipulerade sorter i regel ansvarar för att förhindra att de sprider sig. Lagen bringar klarhet i ansvarsfrågorna när en spridning har skett.

Verktyg för GM-förädling redan i bruk

GM-förädlingsteknikerna möjliggör att man ger växter nya egenskaper som inte normalt förekommer i växtsortens arvsmassa eller ändrar de befintliga egenskaperna. Exempel på dessa egenskaper är förbättrad tålighet mot växtsjukdomar samt nya kvalitetsegenskaper. Även den finska växtförädlingen och forskningen i växtgenetik utnyttjar redan nu GM-förädlingstekniker i separata projekt.

MTT (Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi) forskar i genöverföring som en del av projektet Terve ohra (Friskt korn), där man producerar genomikverktyg för kontroll och uppföljning av strimsjuka hos korn. Strimsjuka är kornets mest betydelsefulla sjukdom i Finland. Äldre forskare Outi Manninen från MTT berättade att det med hjälp av genöverföring är möjligt att studera vilken gen som får till stånd tålighet mot strimsjukan och hur genen fungerar. Den nya information som erhålls i studien kan man, om man vill, utnyttja när GM-sorter utvecklas.

Förädlingschef Eero Nissilä berättade att Boreal gör fältförsök med GM-stärkelsepotatis. Målet är att höja stärkelsehalten hos den tidiga stärkelsepotatisen avsedd för användning i non food-industrin med cirka en femtedel. En eventuell genmanipulerad stärkelsepotatis förädlad av Boreal börjar odlas tidigast år 2012. Innan GM-potatisen börjar odlas ska den gå igenom EU:s process för godkännande av produkter och processen för godkännande av konventionella sorter. Innan Boreal släppar ut den på marknaden förutsätter företaget dock att den finska produktionskedjan är intresserad av odling av GM-potatis och av användning av skörden i industrin.

Mer information:
Kaisa Karttunen, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 3302
Matti Aho, avdelningschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn (09) 1605 3380, 040 516 9857
Outi Manninen, specialforskare, MTT, tfn (03) 4188 2516
Eero Nissilä, förädlingschef, Boreal, tfn 040 705 3340