Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet samt miljöministeriet informerar
Minister Tiilikainen: skogsbranschens konkurrenskraft och tillväxt tryggas på ett hållbart sätt

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2016 11.00
Pressmeddelande

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen påminner att även om den finländska ekonomin behöver tydlig tillväxt också inom skogsbranschen, så utgör den ekologiska hållbarheten en väsentlig del av den finländska skogsbranschens konkurrenskraft och ekonomiska framgång.

Tiilikainen målade upp riktlinjer för skogsbranschens nuläge och framtid vid en täckande diskussionstillställning om skogsärenden den 22 januari 2016. Tillställningen som ordnades i Helsingfors hade deltagare från såväl förvaltningen, industrin som miljöorganisationer. 

Det viktigaste verktyget för utstakandet av riktlinjerna för skogsbranschens framtid är enligt minister Tiilikainen den nationella skogsstrategin, i vilken man bland annat integrerat målen i Finlands strategi och handlingsprogram för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald samt målen i METSO-principbeslutet.  

– Målet med den nationella skogsstrategin är att skogarna med tanke på samhället i det stora hela producerar bästa möjliga välfärd.  Vi bör åstadkomma en konkurrenskraftig verksamhetsomgivning för skoglig affärsverksamhet, förnya och diversifiera skogsbranschen och dess strukturer samt garantera aktivt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart utnyttjande av skogarna, konstaterar minister Tiilikainen. 

Konsumenternas uppfattningar är enligt Tiilikainen också viktiga med tanke på utvecklingen av skogsbranschen.  

– Om konsumenterna tappar förtroendet för att den finländska skogsbranschen kan producera hållbara produkter till slutproduktmarknaden kan vi ge upp hoppet om tillväxt inom branschen. De olika delområdena inom hållbarheten inflätas i varandra och skapar en sinsemellan kompletterande helhet. 

För att ekologiskt skogsbruk, och framför allt biologisk mångfald ska kunna säkerställas, krävs åtgärder i samband med bedrivandet av skogsbruk samtidigt som man främjar skyddet av arter och naturtyper. Minister Tiilikainen efterlyser samarbete som garanti för att målen och de fortsatta åtgärderna uppnås.

– Regeringen har förbundit sig till att främja ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart nyttjande av skogar. Flera slags åtgärder för främjandet av hållbart nyttjande och skydd av skogar pågår och bereds, men vi kan trots allt inte vara helt till freds med nuläget. Därför beslöt jag att sammankalla denna rundabordsdiskussion, så att vi kan intensifiera samarbetet och försöka hitta nya, fördomslösa lösningar för hållbart skogsbruk och skogsskydd. 


Ytterligare upplysningar:
Jukka-Pekka Kataja, jordbruks- och miljöministerns specialmedarbetare, tfn 050 341 9934
Juha S. Niemelä, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 500 3681
Timo Tanninen, överdirektör, miljöministeriet, tfn 040 531 9335

Kimmo Tiilikainen Natur och klimat Skogar