Hoppa till innehåll
Media

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet informerar
Minister Tiilikainen: Nu är det dags att ingå avtal om skydd av saimenvikaren

jord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 2.2.2016 10.31
Pressmeddelande

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen uppmanar ägare till vattenområden att ingå avtal om fiskebegränsningar för att saimenvikaren ska kunna skyddas i ett mer utbrett område. Fiskevattenägare erbjuds från och med i dag avtal.

Tisdagen den 2 februari tog minister Tiilikainen ställning till skyddet av saimenvikaren genom att delta i arbetet med att hopa drivor som bon åt saimenvikaren i Sulkava vid Pihlajavesi i Saimen. Evenemanget ordnades av lokala aktörer i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet och Forststyrelsen.

Enligt Tiilikainen garanteras skyddet av saimenvikaren genom samarbete med lokala aktörer, vilket också är det mål som skrivits in i regeringsprogrammet.

– Saimenvikarbeståndet växer på det sätt som anges i skyddsstrategin och vikaren påträffas nu också i högre grad i de gamla områden där arten tidigare förekommit. På basis av de bon som kunnat fastställas rekommenderar man att det ingås avtal för ett större område än tidigare, och avtalsförslag sänds ut till allt fler så att den positiva utvecklingen kan fortsätta, konstaterar minister Tiilikainen.

De gamla avtalen om fiskebegränsningar gick ut vid årsskiftet. I stället för det tidigare förbudet mot nätfiske i ett område som omfattar 2 000 kvadratkilometer föreslår uppföljningsgruppen Saimenvikaren och fisket ett nytt målområde på 2 600 kvadratkilometer. För att detta mål ska nås postar närings-, trafik- och miljöcentralen i dag 320 avtalsförslag till fiskevattenägare. Sammanlagt 60 brev, dvs. uppemot en femtedel av förslagen, riktas till det utvidgade nya området. Alla de delägarlag i området som man har kontaktuppgifter till får ett avtalsförslag i början av februari.

– De senaste årtiondena har man i hög grad avtalat om fiskebegränsningar, vilket har gett resultat. Vi har också märkt att avtalen bidrar till större kännedom om begränsningarna och skyddet av vikaren, säger Tiilikainen.

– Det lönar sig att nappa på avtalsförslaget, eftersom delägarlagen på så sätt kan visa att de förbinder sig att skydda vikaren. De delägarlag som ingått avtal får också ekonomisk kompensation för ett område med fiskebegränsning, tillägger Tiilikainen.

I avtalen har fiskebegränsningarna utvecklats så att avtalet inbegriper alla de fiskebegränsningar som fastställts i syfte att skydda saimenvikaren. Förbudet mot nätfiske förblir oförändrat från mitten av april till slutet av juni (15.4–30.6). Under denna period får man trots allt i fortsättningen fiska med siklöjenät.

Syftet är dessutom att förena de nuvarande två separata, och regionalt oenhetliga, fiskebegränsningsområdena till ett enhetligt begränsningsområde. Vid jord- och skogsbruksministeriet bereds också en förordning om fiskebegränsningar.

Klimatuppvärmningen stör bobyggandet – de snöhögar som byggs är livsviktiga

Om sälungarna inte får skydd av ett bo i snön är de mer utsatta för störningar, stress på grund av nedkylning, snabba vattenståndsväxlingar samt rovdjur. Under milda vintrar är rovdjuren också mer aktiva i de miljöer där det finns bon. Om det är väldigt lite snö och det blir en tidig vår kan boet också rasa ihop innan sälungen blivit självständig.

– Snöläget på isen i Saimen är delvis svagt och snöhögarna för små för att vikaren ska lyckas bygga bo. Tidigare år har de snödrivor som byggts varit livsviktiga för vikaren, och jag vill tacka alla frivilliga och Forststyrelsen för bobyggandet, säger minister Tiilikainen.

I de snödrivor som byggdes i fjol på grund av den snöfattiga vintern föddes omkring en tredjedel av sälungarna. År 2014 var andelen större: då föddes uppskattningsvis 80 procent av sälungarna i de snödrivor som byggts.

Forststyrelsen uppskattar att det nu finns omkring 320 saimenvikare. Ett mellanliggande mål i strategin för skydd av saimenvikaren är att beståndet ska uppgå till 400 vikare år 2025.


Ytterligare information:
Jyrki Peisa, minister Tiilikainens specialmedarbetare, tfn 050 364 08 36, jyrki.peisa@ymparisto.fi
Eija Kirjavainen, fiskeriråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 404, eija.kirjavainen@mmm.fi
Matti Osara, överinspektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 216, matti.osara@ymparisto.fi