Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet föreslår fortsatt begränsning av lodjursstammens tillväxt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2010 14.29
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att högst 459 lodjur får fällas under den pågående jaktsäsongen. Antalet är betydligt större än den mängd som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har bedömt vara en hållbar beskattning av stammen. Målet med denna exceptionella åtgärd är att bromsa upp tillväxten av lodjursstammen för andra året i rad. Den s.k. stamvårdande jakten på lo inleds i början av december och upphör vid utgången av februari.

Enligt förslaget är den högsta tillåtna fångstmängden för norra Finland 80 lodjur, för östra Finland 238 lodjur och västra Finland 141 lodjur.

Enligt den bedömning som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet lämnade till ministeriet i oktober finns det minst 2 300–2 500 lodjur i Finland. Ett år tidigare uppskattades stammen till 1 905–2 065 individer. En så stor ökning av uppskattningen av stammen visar att stammen är mycket livskraftig. Med ministeriets föreskrift styrs jakten på lo i enlighet med den princip om bärkraftigt nyttjande som avses i jaktlagen och EU:s naturdirektiv.

I förvaltningsplanen för lodjursstammen fastställs fyra huvudmålsättningar för förvaltningen av stammarna: 1) Lodjursstammen ska bevaras livskraftig, 2) olägenheter som en livskraftig lodjursstam medför bör minimeras, 3) medborgarnas lodjurskunnande bör utökas och 4) lodjursstammen bör behållas människoskygg.

Målet med den stamvårdande jakten är i praktiken att minska tillväxten av lodjursstammen så att det inte uppstår områden med starka koncentrationer och så att det växande antalet och den större spridningen av lodjur inte medför oskälig skada eller olägenhet för lokalbefolkningen eller näringarna. I takt med att lodjursstammen växer blir även viltvårdsmässiga aspekter, t.ex. lodjursstammens inverkan på andra djurarters utveckling, allt viktigare med tanke på stamförvaltningen.

Ministeriet är oroat över möjligheten att lokalbefolkningens tolerans för lodjur minskar, eftersom detta kan leda till en ökad fientlighet gentemot lodjur. Syftet med de föreslagna åtgärderna är att minska de lokala konflikterna och uppnå acceptans för skyddet av lodjur bland dem som bor på lodjurstäta områden. I det utkast till föreskrift som i dag skickades på remiss föreslås en kvot på minst 60 licenser för fällande av lodjur som orsakar en säkerhetsrisk eller för förebyggande av särskilt betydande skador på områden utanför renskötselområdet. Kvoten ingår i den högsta tillåtna fångstmängd som nämns ovan. För att viltvårdsdistrikten ska kunna anvisa licenser från den gemensamma kvoten till områden där det förekommer verkliga problem har kvoten inte fördelats på storregionerna.

I utkastet till föreskrift fästs fortsättningsvis särskild uppmärksamhet på renskötselområdet, där antalet skador som orsakats av lodjur ökade flera år i rad. Även om man inte har tillgång till säkra skadeuppgifter för slutet av 2010, verkar det som om antalet skador som orsakats av lodjur minskar betydligt till följd av den ökade jakten. År 2009 uppgick värdet på de skador på ren som orsakats av stora rovdjur till drygt 3,45 miljoner euro, varav lodjur stod för ca 1 miljon euro. Ministeriet uppskattar att lodjur under år 2010 till dags dato orsakat rennäringen skador på cirka 500 000 euro, vilket dock är dubbelt mer jämfört med situationen för fem år sedan.

På samma sätt som under de föregående åren är maximiantalet licenser på renskötselområdet betydligt högre än den mängd som Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har bedömt vara en hållbar beskattning. Med denna åtgärd vill ministeriet minska lodjursstammen på renskötselområdet och de skador som lodjuren orsakar.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
överinspektör Jussi Laanikari, tfn 09-160 52283, 040 733 6229
överinspektör Janne Pitkänen, tfn 09-160 52469, 040-867 2667

Sirkka-Liisa Anttila