Statsrådet och ministerierna Media

JSM föreslår att investeringsstöd kan börja sökas

Jord- och skogsbruksministeriet 22.10.2008 9.01
Pressmeddelande -

Avsikten är att en omfattande ansökan om investeringsstöd till jordbruket startar 31.10.2008. Frågan avgörs i statsrådet i morgon. Ansökningstiden utgår 9.1.2009. Systemet med jordbrukets strukturstöd reviderades i början av året. I fortsättningen är det inte längre möjligt att kontinuerligt ansöka om investeringsstöd till jordbruket, utan ansökningsomgångar ordnas årligen.

Jordbruket är föremål för en snabb strukturomvandling och producenter lägger ner produktionen. Syftet med investeringsstödet är att behålla en så stor produktionskapacitet att produktionen inom husdjursproduktionens viktigaste sektorer också framöver motsvarar konsumtionen.

Byggkonjunkturen är på väg neråt. Investeringsstöden gör det möjligt för byggnadssektorn att korrigera den sjunkande trenden. Det investeringsstöd som kan användas nästa år, 135 miljoner euro, motsvarar byggnadsinvesteringar inom jordbruket för cirka 500 miljoner euro.

Målet är att TE-centralerna före utgången av mars ska fatta beslut om stöd som gäller den ansökningsomgång som löper ut i början av januari. Stödtagarna kan börja genomföra byggnadsinvesteringar och andra projekt efter att de fått TE-centralens beslut. Investeringsstöd kan inte längre beviljas för påbörjade åtgärder. Ett byggprojekt betraktas som påbörjat när grundläggningsarbetet har inletts genom gjutning eller på något annat motsvarande beständigt sätt. Om grundläggningsarbetet utförs av en entreprenör, har projektet inletts när det slutliga entreprenadavtalet eller avtalet om att låta utföra arbetet, har undertecknats. Ingåendet av avtal betraktas som start, inte anbudsbegäran.

I första hand beviljas det stöd för etablering av jordbruk, dvs. för nybyggen, förstoringar och grundliga reparationer inom mjölk- och nötsektorn samt för investeringar som gäller grundliga reparationer inom svin- och fjäderfäskötseln. Stöd kan också sökas för investeringar på växtodlingsgårdar. Stöd kan dessutom sökas bl.a. för att bygga värmecentraler och biogasanläggningar som använder förnybar energi på gårdsbruksenheterna.

För första gången beviljas stöd för byggandet av biogasanläggningar på gårdsbruksenheter. Ett villkor för stödet är att biomassan omvandlas till gas som används för att värma upp byggnader som behövs inom produktionen på gården eller att biomassan omvandlas till annan energi som behövs inom produktionen, i praktiken främst elektricitet.

Ytterligare förutsätts att mer än hälften av den biomassa som förbrukas i anläggningen kommer från gårdsbruksenheter som innehas av den jordbrukare som är sökande eller en sammanslutning eller dess delägare som bedriver jordbruk. Mer än hälften av den producerade energin måste också användas på dessa gårdsbruksenheter.

Startstödet till unga jordbrukare och investeringsstöden till jordbruket finansieras från Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera. Jord- och skogsbruksministeriet föreslår att det reserveras 153 miljoner euro i understöd för 2009. I den första ansökningsomgången finns det 85 miljoner euro att dela ut. Följande ansökningsomgång 2009 ordnas 15.2 – 15.4.2009.

Om anslaget inte räcker till alla stödansökningar, tillämpas en valprocedur. Ansökningarna om investeringsstöd jämförs utgående från investeringens lönsamhet och gårdsbruksenhetens produktionsförhållanden, såsom företagarens arbetsmiljö, en hållbar användning av naturresurser eller djurens välbefinnande. Den företagsverksamhet som stöds måste fortlöpande vara lönsam. Jordbruket ska ha väsentlig betydelse för sökandens utkomst. Stödet ger möjligheter att utveckla gården. Jordbrukets investeringsstöd beviljas i form av understöd, räntestöd för räntestödslån, stöd i anslutning till statsborgen eller en kombination av dessa

Ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn (09) 1605 3345, 040 733 6218