Hoppa till innehåll
Media

Monimetsä - nästa steg i naturhänsyn

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Finlands skogscentral och Tapio Oy i samarbete med Skogsindustrin rf, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf och Koneyrittäjät rf.

Projektbeskrivning

Löptid: 2019-2022

Inom det Monimetsä-projekt som genomfördes 2016-2018 undersöktes, utvecklades och förverkligades handlingsmodeller med vars hjälp företag som erbjuder och utför tjänster åt skogsägare kan främja skogsbrukets hållbarhet och förbättra kvaliteten på ekonomiskogarnas naturvård.  Inom projektet konstaterades, att en utredning av skogsägarens egna mål beträffande naturvården bör inbegripas i planeringen av avverkningen och skogsvårdsarbetena. För det andra bör platsdata som gäller naturvården utnyttjas aktivt för att rådgivningen om naturvården samt planeringen och förverkligandet av den ska kunna inriktas effektivt.

De handlingsmodeller som tagits fram har fått ett positivt mottagande och flera organisationer har tagit dem i bruk på sätt som anpassats till deras verksamhet. Erfarenheterna av och responsen från Monimetsä-projektet har utnyttjats vid planeringen av projektets fortsättning.

Syftet med fortsättningen på projektet var att

  • bibehålla och förbättra skogsbiotopernas och vattendragens tillstånd genom att öka medvetenheten och kunnandet.

Inom projektet ville man öka skogsägarnas intresse för och förmåga att identifiera möjligheter att trygga den biologiska mångfalden och vattenskyddet och sätt att förverkliga dem i sina egna skogar. För att nå de mål som skogsägarna satt för naturvården förbättrades entreprenörers och andra praktiska arbetares kunnande om planering av arbetsfältet, arbetsledning och utförande av naturvårdsarbeten. I projektet skapades också förutsättningar för att utveckla skogsorganisationernas verksamhetsmodeller och tjänster så att naturvårdsmetoderna kan införas i praktiken. Dessutom synliggjorde man naturvården i ekonomiskogar genom kommunikation. Man fortsatte att etablera de handlingsmodeller som tidigare hade identifierats och utvecklats.

Målet för projektet var att främja en omfattande och etablerad användning av naturvårdsmetoder (naturvård i ekonomiskogar som normal praxis) inom den dagliga skogsvården och hos företag som erbjuder skogstjänster. Ett ytterligare mål var att främja uppfyllelsen av målen för naturvården och vattenskyddet i de regionala skogsprogrammen.

Projektets slutseminarium hölls i november 2022. 

Projektet har avslutats, men kommunikationen om det fortsätter under 2023.

Bilagor:
Projektets slutrapport (på finska)
Material som producerats i projektet enligt målgrupp (på finska)

Ytterligare information

Projektet på Finlands skogscentrals webbplats (på finska)
Projektet på Tapio Oy:s webbplats (på finska)

Projektchef Sanna Kotiharju, Finlands skogscentral, fornamn.efternamn(at)metsakeskus.fi, tfn. 0509119388 
Lauri Saaristo, Tapio Oy, fornamn.efternamn(at)tapio.fi, tfn. 0405739168