Hoppa till innehåll
Media

Mot ett klimatsäkert Europa – Kommissionen offentliggjorde en ny EU-strategi för anpassning till klimatförändringen

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.2.2021 16.16 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 16.04
Pressmeddelande

Kommissionen antog den 24 februari EU:s nya strategi för anpassning till klimatförändringen som är en del av den europeiska gröna given. Klimatförändringens konsekvenser är kraftigare och snabbare än väntat. Samtidigt med bekämpningen är det nödvändigt att förbereda sig och anpassa sig till de förändringar och risker som klimatförändringen medför. Enligt EU-strategin är anpassningen en del av alla politikåtgärder. Målet är att bygga ett klimatsäkert Europa. Den tidigare EU-strategin togs fram år 2013.

Strategin vill att anpassningen ska höra till alla förvaltningsområden och -nivåer. Anpassningsåtgärderna på såväl kommunnivå som lokal nivå samt samarbete mellan medlemsländerna är viktiga. EU:s samarbete med tredjeländer är ett nytt element i strategin. Ett av strategins mål är en allt starkare produktion och användning av information samt utveckling av nya lösningar. 

– Vi har redan tidigare insett vikten av anpassning i EU, men den nya strategin höjer arbetet till en betydligt högre nivå. Målet Klimatneutralt Europa 2050 kräver därför en stark anpassningsstrategi så att vi kan undvika de värsta konsekvenserna. Anpassningen handlar om hantering av risker och osäkerhet, säger Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman med ansvar för samordningen av anpassningen vid jord- och skogsbruksministeriet.    

I EU-strategin har anpassningen en allt starkare koppling till bland annat den ekonomiska politiken. Också utveckling och en bred tillämpning av naturbaserade lösningar är en viktig del av anpassningen. Vattensektorn behandlas separat i strategin eftersom en förnuftig vattenförbrukning är särskilt viktig på grund av klimatförändringen. Det väsentliga är att säkra tillgången till högkvalitativt vatten och samtidigt se till att vatten inte ansamlas på oönskade ställen. 

– Jord- och skogsbruk har en nyckelroll när det gäller att nå målet om ett klimatneutralt Europa 2050. Dessa sektorer är dock också särskilt sårbara för klimatförändringens konsekvenser. Vi behöver effektiva anpassningsåtgärder för att vi även i fortsättningen ska kunna värna om våra skogar och vår livsmedelstrygghet samt producera hållbara biobaserade råvaror som ersätter fossila bränslen, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Den nya anpassningsstrategin behandlas vid miljörådets virtuella möte den 18 mars. Det informella miljöministermötet i slutet av april har också anpassning som tema.  

Finlands nationella anpassningsåtgärder styrs av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022. Uppdateringen av planen inleds i slutet av året. Beredningen och genomförandet av anpassningspolitiken samordnas i Finland av jord- och skogsbruksministeriet i brett samarbete med olika aktörer. I uppföljningsgruppen för anpassning sitter representanter för olika ministerier, statliga ämbetsverk och forskningsinstitut, aktörer på region- och kommunnivå samt organisationer. 

Mer information:     
Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2104, kirsi.makinen@mmm.fi (25–26.2)
Heikki Granholm, naturresursråd, tfn 0295 16 2130, heikki.granholm@mmm.fi (1-12.3)
 

Jari Leppä Natur och klimat