Hoppa till innehåll
Media

Myllykoski vattenkraftverk i Kuusinkijoki läggs ned – insjööringen får fri vandringsväg till sjöar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2022 15.42 | Publicerad på svenska 16.12.2022 kl. 9.49
Pressmeddelande

Föreningen Kuusinkijoki kuntoon ry har köpt Myllykoski vattenkraftverk av bolaget Koskienergia Koskivoima Oy. I och med affären läggs vattenkraftverket ned och den gamla älvfåran iståndsätts, vilket innebär att bland annat den hotade insjööringen får fri vandringsväg till flera strömmande vattendrag och insjöar. Jord- och skogsbruksministeriets Nousu-program har deltagit i finansieringen av projektet.

Köpeavtalet undertecknades i Helsingfors den 15 december 2022. Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen närvarade för att träffa och tacka aktörer som bidragit med finansiering och på annat sätt varit involverade i projektet.

Kraftverket är den enda dammanläggningen i älven Kuusinkijoki. Själva kraftverksbyggnaden kommer att bevaras av kulturhistoriska skäl. Efter att kraftverket har tagits ur drift leds vattnet tillbaka till den gamla älvfåran Piilijoki, som hittills varit torr, varefter öringarna kan vandra från

Kuusinkijokis huvudfåra ända till källflödena. För att öringbeståndet ska återhämta sig räcker det dock inte att avlägsna vandringshinder, utan det behövs också bland annat hållbar fiskereglering.
Kuusinkijoki är en av Kuusamos tre berömda öringälvar. De två andra är Kitkajoki och Oulankajoki. Dessa tre flyter samman på den ryska sidan och rinner ut i Paanajärvi, där vattenvägen fortsätter till insjööringens omfattande födosöksområden i Pääjärvi.

– Att vandringshindren avlägsnas och Kuusinkijoki återställs stärker både fiskbestånden och den regionala livskraften och turismen i Kuusamoregionen. Avregleringen av älven Kuusinkijoki åtnjuter starkt stöd och samhällelig acceptans bland såväl markägare, lokala beslutsfattare som fiskare. Samtidigt är projektet ett av de mest betydande resultaten av Nousu-programmet. Jag vill framföra ett stort tack till parterna i affären och till dem som bidragit med finansiering. Det är fint att Koskienergia Oy har beslutat att avstå från kraftverket vid Myllykoski och att den lokala föreningen har drivit projektet på ett exemplariskt effektivt sätt, säger minister Kurvinen.

Jord- och skogsbruksministeriet har genom Nousu-programmet bidragit med finansiering till köpet av kraftverket. Det statliga understödet beviljades via Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. Resten av finansieringen av projektet har samlats in från olika håll. Det har varit ett omfattande och tungt arbete för den lokala föreningen, och covid-19-pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har inte gjort det lättare. Bidrag har fåtts av Kuusamo stad, Stiftelsen för naturarvet, Ilkka Herlin, WWF, LähiTapiola Kainuu-Koillismaa och dessutom många företag och hundratals privata bidragsgivare.

Genom jord- och skogsbruksministeriets Nousu-program förbättras tillståndet för vandringsfiskar och hotade fiskbestånd på flera olika håll i Finland. Nousu-programmet och projektet i Kuusinkijoki bidrar till att förverkliga målet för statsminister Sanna Marins regering att återställa bestånd av vandringsfisk och trygga den biologiska mångfalden. Det är också en fortsättning på ett spetsprojekt som inleddes under förra regeringsperioden.

Mer information:

  • Jouni Tammi, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 313, jouni.tammi(at)gov.fi
  • Aurora Hatanpää, överinspektör, genomförandet av Nousu-programmet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, tfn 050 535 4173, aurora.hatanpaa(at)ely-keskus.fi
  • Matti Aikio, ordförande, Kuusinkijoki Kuntoon ry, tfn 0400 354 540, matti.aikio(at)gmail.com
  • Hannu Ruotsalainen, verkställande direktör, Koskienergia Koskivoima Oy, tfn 040 708 2165, hannu.ruotsalainen(at)koskienergia.fi