Hoppa till innehåll
Media

Nationella skogsprogrammet 2015 klart

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2008 11.20
Pressmeddelande -

Statsrådet fattade i dag principbeslut om två stora program som ger riktlinjer för användningen av skog: det reviderade nationella skogsprogrammet som spänner fram till år 2015 och dess "syster", handlingsprogrammet för mångfalden i Södra Finlands skogar METSO (2008–2016). En samtidig behandling av programmen gör det möjligt att harmonisera skogarnas skydd och alla näringar samt ekonomibruk på ett balanserat sätt.

Sedan år 1993 har nationella skogsprogram utarbetats enligt principerna från miljökonferensen i Rio. Målet med programmen är att arbeta för en hållbar skötsel och användning av skogar. På det internationella planet har Finlands program betraktats som exemplariskt, i synnerhet på grund av det mångsidiga innehållet och breda medverkandet.

Programmets innehåll

Det går att öka den skogsbaserade välfärden genom att man skapar nya produkter och tjänster som bygger på virke och skogar, ökar avsevärt användningen av inhemskt virke och stärker skogsnaturens mångfald. Enligt det nationella skogsprogrammet ska Finland även i fortsättningen stå i spetsen för ett hållbart skogsbruk och skogskunnande.

Det viktigaste målet på kort sikt är att användningen av inhemskt virke ökar med 10–15 miljoner kubikmeter per år. Detta ska kompensera importen från Ryssland. Statsmakten ska stödja utveckling av ett effektivare datasystem över skogstillgångar, skogsplanering och rådgivning till skogsägare.

På längre sikt ska skogssektorns konkurrenskraft stärkas genom ett mångsidigare nyttjande av virke. Utöver de gamla produkterna behöver vi nya konkurrenskraftiga produkter. Även forskning och produktutveckling behöver mer resurser. Skogarnas klimat- och energifördelar växer bl.a. genom ökad användning av träbaserad energi och produkter av trä. Målet är att användningen av skogsflis är 8–12 miljoner kubikmeter år 2015. I dag uppgår användningen till ca 3,5 miljoner kubikmeter.

Skogsnaturens mångfald stärks genom Metso-programmets metoder, frivilliga skyddsavtal och handel samt naturvärdesavtal. Ur skogsägarens perspektiv kommer skogsinkomsten att vara mer diversifierad. Kompensationen för tryggandet av mångfalden, framtidens handel med rekreationsvärden och eventuellt också med kolsänkor ger ytterligare möjligheter till inkomster.

Finansiering av programmet

Skogsprogrammet innehåller 134 åtgärder och namnger de ansvariga instanserna. För den offentliga finansieringen svarar sju ministerier men även den privata finansieringen spelar en viktig roll. Regeringen fastställde genom rambeslutet av 13.3.2008 finansieringsramen för 2009–2012. De 288 miljoner euro som reserverats för verksamhet som ligger i linje med finansieringen av hållbart skogsbruk stödjer man skötsel och grundförbättring av skogar. Skogscentralernas ytterligare finansiering på 23,5 miljoner euro riktas till utveckling av systemet med skogsägarnas rådgivning och elektronisk kommunikation samt insamling av aktuell information om skogstillgångar.

För att avhjälpa bristen på arbetskraft inom skogsbruket allokeras 24 000 miljoner euro från anslaget för arbetskrafts- och näringsministeriets arbetskraftspolitiska utbildning till att utbilda förare av skogsmaskiner. För statsbidrag för enskilda vägar samt underhåll och grundlig reparation av vägar och banor har reserverats 225 miljoner euro. Det är möjligt att stegvis öka de olika förvaltningsområdenas finansiering till skogssektorns forskning från 130 miljoner euro till 200 miljoner euro om den privata sektorn också ökar finansieringen. Därutöver finns det medel inom arbetskrafts- och näringsministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden för att användas för stöd till företag inom träförädling och naturturism.

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn (09) 160 533 23, 050 5213305
avdelningschef Aarne Reunala, tfn (09) 160 53350, 0400 437222
generalsekreterare Marja Kokkonen, tfn (09) 160 529 23, 040 5246267