Hoppa till innehåll
Media

Naturresursinstitutet utreder förhållandena i renskötselområdet under vintern 2021/22

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2022 14.15
Pressmeddelande

Naturresursinstitutet ska för jord- och skogsbruksministeriets räkning göra en sådan utredning om förhållandena i renskötselområdet under vintern 2021/22 som avses i lagen om ersättande av skador som drabbat renhushållningen (987/2011, nedan renskadelagen). Utifrån uppgifterna om förhållandena utreder Naturresursinstitutet om förändringar i förhållandena har gett upphov till betydande negativa konsekvenser som kan räknas som en katastrof och på vilka renbeteslags områden de eventuellt har förekommit.

Naturresursinstitutet har redan tidigare under vintern 2021/22 lämnat uppgifter om förhållandena i renskötselområdet till jord- och skogsbruksministeriet. I och med utredningen uppdateras och kompletteras dessa uppgifter, samtidigt som det bedöms om det har uppstått en katastrof.

Vid en förhandling som hölls i enlighet med 9 § i sametingslagen (974/1995) den 18 februari 2022 har sametinget framfört sin åsikt att förhållandena på renarnas vanliga vinterbetesområde under vintern 2021/22  väsentligt har försvagat renarnas tillgång till föda. Sametinget har bett jord- och skogsbruksministeriet fatta beslut om att anlita ett forskningsinstitut för att utreda en katastrof på det sätt som föreskrivs i renskadelagen och den förordning som utfärdats med stöd av lagen. Dessutom har fem renbeteslag den 28 februari 2022 underrättat ministeriet om exceptionella snö- och naturförhållanden.

Ministeriet anser att omfattningen av den katastrof som förhållandena eventuellt orsakat bör kartläggas genom den utredning som inleds nu. Dessutom inverkar förhållandena senare under våren och under utredningens gång på om förhållandena förändras till en sådan katastrof som avses i renskadelagen och förordningen. De inverkar också på hurdana konsekvenser den eventuella katastrofen får.

I renskadelagen föreskrivs det om möjlighet att betala ersättning av statens medel till renägare för skador som föranleds av en katastrof. Enligt lagen är en utredning som görs av ett forskningsinstitut det första steget i processen för ibruktagandet av ersättningssystemet. För att ersättningssystemet ska tas i bruk finns det dock även andra lagstadgade villkor, och även om villkoren uppfylls är ibruktagandet av systemet beroende av prövning.

Mer information:
Konsultativ tjänsteman Tapani Sirviö, tfn +358 295 162 077, e-post: förnamn.efternamn@gov.fi

Djur och växter Mat och jordbruk