Hoppa till innehåll
Media

Ny foderlag täcker hela foderkedjan

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2007 13.05
Pressmeddelande -

Statsrådet fattade i dag beslut om propositionen med förslag till ny foderlag. Enligt förslaget täcker den nya lagen hela foderkedjan. Den gällande lagen har inte berört primärproduktion i den omfattning som Europeiska gemenskapens nya foderlagstiftning förutsätter. Avsikten är att republikens president ger propositionen till riksdagen fredagen den 1 juni. Syftet med lagen är att förbättra djurens hälsa och kvaliteten hos animaliska livsmedel. Vidare vill man säkra att fodret är högkvalitativt, säkert och spårbart och att informationen om foder är korrekt.

Lagen reviderar, harmoniserar och gör lagstiftningen om foder klarare. I lagen beaktas Europeiska gemenskapens foderlagstiftning, de nationella utvecklingsmålen samt de ändringsbehov som kommit fram i praktiken.

För att säkra att kraven på fodrets säkerhet, konsistens, ursprung och andra egenskaper uppfylls är det viktigt att lagen täcker hela foderkedjan. I lagen ingår bestämmelser om allmänna krav på foder, om krav på foderföretagare, om myndigheter och tillsyn samt om administrativa tvångsmedel och påföljder. Lagen tillämpas på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan samt på användningen av foder.

De allmänna kraven på fodersäkerhet och -kvalitet gäller all verksamhet. De strängaste kraven gäller foderföretagare. Även en producent som använder foder för att utfodra sina livsmedelsproducerande djur, som han antingen äger eller besitter, betraktas som foderföretagare. Däremot till exempel en sådan person eller aktör som tillverkar foder för att utfodra animalieproduktionsdjur avsedda för privat hemmabruk, eller som idkar detaljhandel med foder för sällskapsdjur, betraktas inte som foderföretagare.

En foderföretagare ska informera Livsmedelssäkerhetsverket Evira om sin verksamhet för att bli registrerad och vid behov godkänd. En aktör som direkt levererar små mängder primärprodukter till en lokal gård har ingen registreringsskyldighet (s.k. lokal verksamhet i liten omfattning).

Merparten av de jordbrukare som omfattas av registreringsskyldigheten har redan registrerat sig i samband med 2006 års stödansökan. Förslaget innehåller alltså inte några nya registreringsskyldigheter för dem.

Den centrala myndigheten för fodertillsynen är Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Verket svarar för tillsynen över att bestämmelserna och föreskrifterna, som utfärdats med stöd av foderlagen, följs. Därtill utarbetar verket bland annat en flerårig nationell tillsynsplan och godkänner de laboratorier som analyserar myndighetsprov. Evira offentliggör också en förteckning över foderföretagare och godkända laboratorier.

Den nya lagen ersätter den gällande foderlagen. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter att lagen är antagen och stadfäst.

Ytterligare information ges vid jord- och skogsbruksministeriet av
lantbruksrådet Kirsi Heinonen, tfn 09-160 542 21
överinspektör Marita Aalto, tfn 09-160 533 46, 040 593 0136