Hyppää sisältöön
Media

Uusi rehulaki kattaa koko rehuketjun

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 31.5.2007 13.05
Tiedote -

Valtioneuvosto päätti tänään esityksestä uudeksi rehulaiksi. Uusi laki kattaisi rehuketjun kokonaisuudessaan. Voimassa oleva laki ei ole koskenut alkutuotantoa siinä laajuudessa kuin Euroopan yhteisön uusi rehulainsäädäntö edellyttää. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa lakiesitys eduskunnalle perjantaina 1. kesäkuuta. Lain tavoitteena on edistää osaltaan eläinten terveyttä ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden laatua. Lailla halutaan varmistaa rehujen laatu, turvallisuus, jäljitettävyys sekä rehuista annettavien tietojen asianmukaisuus.

Laki uudistaa, yhdenmukaistaa ja selventää rehuja koskevaa lainsäädäntöä. Laissa otetaan huomioon Euroopan yhteisön rehulainsäädäntö, kansalliset kehittämistavoitteet ja käytännössä esiin tulleet muutostarpeet.

Sen varmistamiseksi, että rehujen turvallisuutta, koostumusta, alkuperää ja muita ominaisuuksia koskevat vaatimukset täyttyvät, on tärkeää, että laki kattaa koko rehuketjun.
Laissa säädetään rehuja koskevista yleisistä vaatimuksista, rehualan toimijoille asetettavista vaatimuksista, viranomaisista, valvonnasta sekä hallinnollisista pakkokeinoista ja rangaistuksista. Lain soveltamisalaan kuuluisivat kaikki rehujen tuotanto-, valmistus- ja jakeluvaiheet sekä rehujen käyttö.

Rehujen yleiset turvallisuus- ja laatuvaatimukset koskevat kaikkea toimintaa. Tiukimmat velvoitteet koskevat rehualan toimijaa. Rehualan toimijaksi luetaan myös tuottaja, joka käyttää rehua omistamiensa tai hallitsemiensa elintarvikkeita tuottavien eläinten ruokkimiseen. Rehualan toimijaksi ei lueta henkilöä tai tahoa, joka valmistaa rehua yksityiseen kotikäyttöön tarkoitettujen tuotantoeläinten ruokintaan tai harjoittaa lemmikkieläinten ruoan vähittäiskauppaa.

Rehualan toimijan tulee ilmoittaa toiminnastaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan rekisteröintiä ja tarvittaessa hyväksyntää varten. Rekisteröintivelvoitetta ei kuitenkaan ole toimijalla, joka toimittaa ainoastaan pieniä määriä tuottamiansa alkutuotannon tuotteita suoraan paikalliselle maatilalle (niin sanottu pieni ja paikallinen toiminta).

Rekisteröitymisvelvoitteen piiriin kuuluvat maanviljelijät ovat jo pääsääntöisesti rekisteröityneet vuoden 2006 tukihaun yhteydessä, joten heidän osaltaan esitys ei tuo uusia rekisteröintivelvoitteita.

Rehulain päävastuullisena valvontaviranomaisena toimii Evira. Se vastaa rehulain nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnasta sekä laatii muun muassa monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman ja hyväksyy viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksyttävät laboratoriot. Evira myös julkaisee luetteloa rehualan toimijoista ja hyväksytyistä laboratorioista.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kirsi Heinonen, puh. (09) 160 54221
ylitarkastaja Marita Aalto, puh. (09) 160 53346, 040 593 0136