Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om djursjukdomar medför större skyldighet att anmäla misstänkta fall av djursjukdomar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2012 12.42
Pressmeddelande -

Enligt förslaget från arbetsgruppen som arbetat med totalrevidering av lagen om djursjukdomar ska skyldigheten att anmäla misstänkta fall av djursjukdomar utvidgas att gälla alla de personer som genom sitt arbete eller fritidsintresse är delaktiga i djurens skötsel, hantering, jakt, observation eller annan motsvarande verksamhet.

Arbetsgruppen överlämnade i dag sin promemoria till jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen. I och med revideringen ska de gällande bestämmelserna uppdateras och sättas i linje med grundlagens krav.

I den nya lagen om djursjukdomar ska ingå bestämmelser om myndigheternas, djurhållarnas, livsmedelsföretagarnas samt djurtransportörernas och -förmedlarnas åtgärder för att förebygga djursjukdomar, följa upp djurens hälsa och förekomst av djursjukdomar samt för att utrota djursjukdomar och bekämpa spridning av dem.

Arbetsgruppen föreslår att de aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser ska förpliktas att skydda hållningsplatserna mot spridning av djursjukdomar. Detta innebär att fokusen i lagstiftningen flyttas allt mer till att förebygga sjukdomar.

Lagen ska ställa krav på import och export av djur och animaliska produkter över landsgränserna. För import från länder utanför Europeiska unionen gäller separata bestämmelser. Enligt förslaget ska aktörer som exporterar djur eller animaliska produkter till länder utanför EU registrera sig.

Klassificering av djursjukdomar kommer inte att ändras avsevärt. Klassificeringen har dock en klarare anknytning till metoderna att bekämpa sjukdomar.

Förslaget innebär inte heller några stora förändringar i kontrollmyndigheternas uppgifter. Bestämmelserna om fördelning av uppgifterna och befogenheterna mellan myndigheterna ska emellertid göras klarare. Likaså ska överlappande befogenheter avvecklas.

Arbetsgruppen med företrädare för lantbruksproducenter, livsmedelsindustrin, Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT, Finlands veterinärförbund och förvaltningen var enhällig i sina förslag. Gruppens förslag är utarbetade i form av en regeringsproposition. Intressentgrupperna kommer att få en möjlighet att lämna utlåtanden om propositionen. Regeringens proposition med lagförslag är planerad att lämnas till riksdagen för behandling i år.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
biträdande avdelningschef, Riitta Heinonen, arbetsgruppens ordförande, tfn 09 160 53337, 050 367 1040
konsultativa tjänstemannen, Kajsa Hakulin, arbetsgruppens vice ordförande, tfn 09 160 52433
äldre regeringssekreterare, Johanna Wallius, tfn 09 160 52477

Jari Koskinen