Hyppää sisältöön
Media

Ilmoitusvelvollisuus eläintautiepäilyistälaajenisi uudessa eläintautilaissa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2012 12.42
Tiedote -

Eläintautilainsäädännön kokonaisuudistusta valmistellut työryhmä ehdottaa, että uudessa laissa eläintautiepäilyjä koskeva ilmoitusvelvollisuus laajenisi koskemaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka työnsä tai harrastuksensa puolesta osallistuvat eläinten hoitoon, käsittelyyn, pyyntiin, tarkkailuun tai muuhun vastaavaan toimintaan.

Eläintautilain uudistamista pohtinut työryhmä luovutti tänään mietintönsä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskiselle. Uudistuksen tärkeimpänä sisältönä on saattaa nykyinen vanhentunut sääntely ajanmukaiseksi ja vastaamaan perustuslain vaatimuksia.

Uudessa eläintautilaissa säädettäisiin viranomaisten, eläintenpitäjien, elintarvikealan yritysten sekä eläinten kuljettajien ja välittäjien toimista eläintautien ehkäisemiseksi, eläinten terveydentilan ja eläintautien esiintymisen seuraamiseksi sekä eläintautien hävittämiseksi ja leviämisen estämiseksi.

Työryhmä ehdottaa, että eläinten pitopaikoista vastuussa oleville toimijoille säädettäisiin velvollisuus suojata pitopaikkoja eläintautien leviämiseltä. Tämä merkitsisi lainsäädännön painopisteen siirtymistä nykyistä suuremmassa määrin eläintautien ennaltaehkäisyyn.

Laki asettaisi vaatimuksia eläinten ja niistä saatujen tuotteiden maan rajat ylittäville siirroille, lukuun ottamatta tuontia Euroopan unionin ulkopuolisista maista, josta säädetään erikseen. Toimijoille, jotka vievät eläimiä tai niistä saatuja tuotteita Euroopan unionin ulkopuolelle, ehdotetaan rekisteröitymisvelvollisuutta.

Eläintautien luokittelu säilyisi pääosin ennallaan. Luokittelulla olisi kuitenkin aiempaa selkeämpi yhteys tautien torjuntakeinoihin.

Ehdotus ei merkitsisi suuria muutoksia valvontaviranomaisten tehtäviin. Viranomaisten välistä tehtävien- ja toimivallanjakoa koskevaa sääntelyä kuitenkin selkeytettäisiin, ja useamman viranomaisen päällekkäistä toimivaltaa karsittaisiin.

Maataloustuottajien ja elintarviketeollisuuden, Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n, Suomen Eläinlääkäriliitto ry:n ja hallinnon edustajista koostuva työryhmä oli esityksissään yksimielinen. Työryhmän esitykset valmisteltiin hallituksen esityksen muodossa. Esityksestä pyydetään lausuntoja sidosryhmiltä. Hallituksen lakiesitys on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäväksi tämän vuoden aikana.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö, Riitta Heinonen, työryhmän puheenjohtaja (09) 160 53337, 050 367 1040
neuvotteleva virkamies, Kajsa Hakulin, työryhmän varapuheenjohtaja (09) 160 52433
vanhempi hallitussihteeri, Johanna Wallius (09) 160 52477

Eläintautilaisäädännön uudistamistyöryhmän muistio 

Jari Koskinen