Hoppa till innehåll
Media

Ny lag om fiske bereds genom ett öppet, vidsträckt samarbete

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2008 7.54
Pressmeddelande -

”Finland har rikliga och mångsidiga fiskresurser. Här förekommer drygt 60 fiskarter av vilka 20 fiskas på omfattande skala. Våra fiskresurser ger samhället betydande ekonomiska och sociala nyttigheter och bidrar till vårt välbefinnande, både eftersom de utgör hälsosam närmat och eftersom fisket erbjuder oförglömliga upplevelser i naturen. Totalrevideringen av lagen om fiske, som ingår i regeringsprogrammet, skapar förutsättningar för ett hållbart nyttjande av våra fiskresurser” sade jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila under startseminariet för totalrevideringen av fiskelagen i Ständerhuset den 27 november.

Under beredningsarbetet har man vid jord- och skogsbruksministeriet haft hjälp av ett femtiotal olika utlåtanden om vad som behöver revideras i den befintliga fiskelagen. Denna respons hämtades in genom en omfattande remissrunda på våren. Målet är nu att beredningsprocessen ska gå vidare på bred bas och på ett öppet sätt. Ministeriet kommer att öppna en egen webbsida för projektet, www.mmm.fi/fiskelagen. På denna kommer ministeriet att lägga ut seminarieföredragen från den 27 november 2008 samt tillsättningsbrevet för projektet, tillsättningsprotokollet och svaren från remissrundan. Sidan kommer därutöver att uppdateras med alla aktuella material som hänger samman med projektet. Beredningsprocessen innefattar även regionala, öppna möten.

Syftet med revideringen av lagen är att skapa bättre förutsättningar för fritids- och yrkesfisket. De beredande organen i projektet presenterades i Ständerhuset idag. Den ledande arbetsgruppen har som uppgift att reda ut vilka delar av lagen om fiske som behöver revideras och lämna en proposition till ny lag om fiske. Gruppens mandatperiod börjar den 27 november 2008 och slutar den 31 december 2010.

Ordförande för arbetsgruppen är avdelningschefen Pentti Lähteenoja och vice ordförande är avdelningschefen Timo Kotkasaari från jord- och skogsbruksministeriet. Som sekreterare fungerar äldre regeringssekreteraren Heidi Aliranta och konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam från jord- och skogsbruksministeriet.

Övriga medlemmar:
fiskerådet Markku Aro, jord- och skogsbruksministeriet
regeringsrådet Tanja Viljanen, jord- och skogsbruksministeriet
konsultativa tjänstemannen Eija Kirjavainen, jord- och skogsbruksministeriet
naturvårdschefen Ilpo Kuronen, Finlands naturskyddsförbund rf
regeringssekreteraren Heikki Korpelainen, miljöministeriet
fiskerichefen Matti Sipponen, Mellersta Finlands TE-central
fiskerichefen Minna Uusimäki, Österbottens TE-central
verksamhetsledaren Ilkka Mäkelä, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
budgetrådet Kati Suihkonen, finansministeriet
verksamhetsledaren Markku Myllylä, Centralförbundet för fiskerihushållning rf
direktören Markku Tornberg, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
verkställande direktören Kim Jordas, Finlands yrkesfiskarförbund rf
verksamhetsledaren Katriina Partanen, Pro Fisk rf
disponenten Gabriella Lindholm, Ingå fiskeområde

Arbetsgruppen har fyra underlydande avdelningar: avdelningen för fiskerätt, näringsavdelningen, finansavdelningen och övervakningsavdelningen. Också medlemmarna i avdelningarna presenterades i Ständerhuset idag. De representerar såväl de olika förvaltningarna som relevanta organisationer på bred bas. Medlemmarna har tillsatts med iakttagande av vad som föreskrivs i jämställdhetslagen.

Målet är en fiskelag som motsvarar dagens krav, i synnerhet de som härrör från grundlagen. Också de ändringar som skett i den övriga lagstiftningen och i samhället bör iakttas. Regleringen ska vara klar och enkel och dess kostnadsföljder ska vara rimliga.

Lagen reglerar fiskerätten, fiskemetoderna, skötseln av fiskbestånden och förvaltningen av fiskerihushållningen. Målet i den nuvarande lagen är att varje vattenområde ska uppnå största möjliga bestående produktivitet med beaktande av principen om ett hållbart nyttjande.

Mer information fås från jord- och skogsbruksministeriet:
Jouni Lind, statssekreterare. Tfn 050 521 3305
Pentti Lähteenoja, avdelningschef. Tfn 040 717 16 98
Eija Kirjavainen, konsultativ tjänsteman. Tfn 040 772 12 62