Hoppa till innehåll
Media

Ny skogscentralorganisation

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2010 12.07
Pressmeddelande -

Regeringen har lämnat en proposition med förslag till lag om Finlands skogscentral. De nuvarande regionala skogscentralerna föreslås bilda en enda skogscentral som tar över en del av de uppgifter som Skogsbrukets utvecklingscentral sköter för tillfället. Avsikten är att republikens president förelägger riksdagen lagförslaget på fredagen. Den nya landsomfattande utvecklings- och verkställighetsorganisationen kommer att ha en stark strategisk ställning inom främjandet av skogligt inriktad näringsverksamhet. Den nya skogscentralen gör det möjligt att effektivisera verksamhetsprocesserna, förbättra processernas kvalitet och att utnyttja resurserna ändamålsenligt över de nuvarande skogscentralgränserna.

Den affärsverksamhet som de nuvarande skogscentralerna bedriver separeras tydligt
från de offentliga förvaltningsuppgifterna under en övergångsperiod, senast i slutet av år 2014.

Vid Finlands skogscentral kommer att finnas en enhet för offentliga tjänster och en affärsverksamhetsenhet. Enheten för offentliga tjänster beviljas årligen statsbidrag och den sköter tillsammans med regionenheterna skogsbrukets främjande- och förvaltningsuppgifter. Reformen effektiviserar och förenklar skogsförvaltningen och garanterar jämlik och så bra service som möjligt över hela landet.

Finlands skogscentral kommer att vara en del av den indirekta statsförvaltningen, sortera under jord- och skogsbruksministeriet och omfattas av ministeriets direkta resultatorienterade styrning och resursstyrning.

I fortsättningen utvecklas samarbetet över förvaltningsgränserna såväl på det regionala som på det landsövertäckande planet. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt landskapsförbundens representation i skogscentralens regionala delegationer samt regiondirektörernas medverkan i styrgruppsarbetet på närings-, trafik- och miljöcentralerna gör skogsförvaltningens integrering i den övriga förvaltningen möjlig.

Enligt lagförslaget ska Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio fortsätta som en utvecklings- och sakkunnigorganisation. Centralen producerar tjänster både för jord- och skogsbruksministeriet och för andra instanser. Tapios verksamhet ska omorganiseras och centralen ändras till ett helt statsägt bolag fram till slutet av år 2014.

Reformen berör ca 1 150 personer i olika delar av landet.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
forstrådet Marja Hilska-Aaltonen, tfn 09 160 52415, 040 751 8436

Sirkka-Liisa Anttila