Hoppa till innehåll
Media

Nya bestämmelser om brandsäkerhet i produktionsbyggnader

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.5.2010 9.38
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har reviderat de brandtekniska bestämmelserna för byggande som beviljas understöd. Ministeriets nya förordning träder i kraft 2.6.2010.

Risken för brand i husdjursstall med intilliggande foderrum och värmecentraler är stor, vilket ställer särskilda krav på brandsektionering, rökventilation, nödutgångar och brandlarm. Finlands byggbestämmelsesamling innehåller inte några separata bestämmelser som gäller husdjursstall inom jordbruket. Därför behövs det bestämmelser om brandsäkerhet vid byggande som får understöd. Under de senaste åren har det årligen inträffat 15 - 25 storbränder på lantgårdar. De ekonomiska skadorna uppgår till 15 - 20 miljoner euro per år.

Enligt den nya förordningen ska över 1 000 m2 stora husdjursstall förses med ett brandlarmsystem. Detta gäller inte för öppna eller delvis vägglösa djurskydd eller fjäderfäbyggnader. Gårdarnas produktionsbyggnader innehåller i regel stora mängder brandfarligt material, vilket innebär en stor brandbelastning och -risk. Enligt de nya bestämmelserna ska värmecentraler och över 300 m2 stora foderrum byggas separat på ett tryggt avstånd från husdjurstall.

Jordbrukets produktionsbyggnader hör i allmänhet till den lägsta brandklassen P3. I förordningen krävs att byggnader i klass P3 ska sektioneras i högst 1 000 m2 stora brandceller. Öppna byggnader och fjäderfäbyggnader i klass P3 ska sektioneras i högst
2 000 m2 stora utrymmen. Djurskydd som delvis saknar väggar byggs i synnerhet för köttnöt. Det är lätt att ordna rökventilationen i dessa skydd och rädda djuren. I fjäderfäbyggnader skulle små brandceller vara besvärliga. På grund av en noggrann värmereglering har dessa byggnader larmanordningar som varnar för minsta höjning av temperaturen och hjälper att upptäcka branden.

Även i större mjölkkostallar som ofta hör till de högre brandklasserna, dvs. P1 eller P2, är brandcellerna vanligen 2 000 m2 stora. Vid utbyggnad av ett husdjursstall ska elinstallationen i den gamla byggnaden inspekteras av en elexpert innan den utvidgade byggnaden tas i bruk.

På grund av utrymning av djur ska utgångar och dörrar ha vissa bredmått. Djurplatsen får inte ligga längre än 30 meter bort från ytterdörren. Enligt räddningslagen, som hör till inrikesministeriets förvaltningsområde, ska varje husdjursstall som beviljas understöd ha en räddningsplan. I planen ska i synnerhet ingå en beskrivning av de anordningar, arrangemang och personal som behövs för tidig upptäckt, första släckning och räddning av djuren.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
planeraren Kjell Brännäs, tfn 09 160 542 73, 040 545 1230