Hoppa till innehåll
Media

Nya sätt att skydda skogen – Forest Bank

Tillbaka till projektbeskrivningar för den nationella skogsstrategin

Utförare

Naturresursinstitutet i samarbete med Östra Finlands universitet

Projektbeskrivning

Löptid: 2018-2020

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden METSO har under de senaste åren framskridit långsammare än planerat. För att det främsta målet med programmet – att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarter i södra Finland – ska kunna uppnås så fort som möjligt, behövs nya metoder som kompletterar handlingsplanens metoder, minskar behovet av kapital för skyddsåtgärder och utvidgar nätverket av aktörer. 

Arrangemanget Forest Bank har tagits fram i USA och grundar sig på långvariga, frivilliga skogshyresavtal för markägarna. I arrangemanget får skogsägarna en årlig ersättning för att de överlåter (hyr ut) besittnings- och användningsrätten för sina skogar till utomstående, som samtidigt bedriver både skydd av skogen och naturnära skogsekonomi.

Syftet med projektet är att

  • utreda i vilken mån Forest Bank-modellen har använts i USA och vilka erfarenheter man fått.
  • ta fram en modell som lämpar sig för Finland utifrån erfarenheterna i USA. I detta sammanhang utreder man vilka utmaningar och praktiska frågor som måste lösas om ett liknande arrangemang tas i bruk i Finland.

Tanken bakom Forest Bank är att slå ihop mindre mark- och skogsområden för att uppnå stordriftsfördelar både i skyddet och skötseln av skogsnaturen och skogsbruket. Detta gynnar såväl skogsägarna som Forest Bank-aktörerna och samhället och resulterar i skydd av skogen och aktiv skötsel av ekonomiskog. 

Projektet stöder målen i den nationella skogsstrategin 2025, eftersom det väsentliga i Forest Bank-modellen är naturnära användningsmetoder som främjar skogens mångfald, såsom att tillämpa skogsbruk med olikåldriga bestånd och fortlöpande odling i sådana områden där dessa är lämpliga. 

Ytterligare information

Projektet på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)