Hyppää sisältöön
Media

Metsien uudet suojelukeinot - Forest Bank

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2018-2020

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO:n toteutus on viime vuosina edennyt suunniteltua hitaammin. Jotta ohjelman perimmäinen tavoite – estää eteläisen Suomen metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen – voitaisiin saavuttaa mahdollisimman nopeasti, tarvitaan uudenlaisia, METSO:n keinovalikoimaa täydentäviä keinoja, joissa suojelutoimien pääomantarvetta kevennetään ja toimijaverkostoa laajennetaan. 

Yhdysvalloissa on kehitetty Forest Bank -järjestely, joka perustuu pitkäaikaisiin, maanomistajille vapaaehtoisiin metsänvuokrasopimuksiin. Järjestelyssä metsänomistajille maksetaan vuotuista korvausta siitä, että he luovuttavat (vuokraavat) metsänsä hallinta- ja käyttöoikeuden ulkopuoliselle taholle, joka harjoittaa samanaikaisesti sekä metsien suojelua, että luonnonläheistä metsätaloutta.

Hankkeen tavoitteena on:

  • selvittää missä määrin Forest Bank -mallia on käytetty Yhdysvalloissa, ja minkälaisia kokemuksia Forest Bank -järjestelyistä on saatu.
  • kehittää Yhdysvaltain kokemusten perusteella Suomeen soveltuva malli. Tässä yhteydessä selvitetään, millaisia haasteita ja ratkaistavia käytännön asioita Forest Bank -tyyppiseen järjestelyyn liittyisi Suomessa.

Forest Bankin idea on yhdistää pienten palstojen ja metsälöiden käsittelyitä ja tätä kautta aikaansaada mittakaavaetuja sekä metsäluonnon hoidossa ja suojelussa, että metsätaloudessa. Tästä hyötyvät sekä metsänomistaja, Forest Bank –toimija että yhteiskunta; metsien suojelu ja talousmetsien aktiivinen hoito. 

Hanke tukee osaltaan Kansallinen metsästrategia 2025:n tavoitteita, sillä Forest Bank -mallissa oleellista on luonnonläheisten, metsien monimuotoisuutta vaalivien käsittelymenetelmien, kuten esimerkiksi eri-ikäisrakenteisten hakkuiden ja peitteisen metsätalouden soveltaminen niille soveltuvilla kohteilla. 

Lisätietoja

Luonnonvarakeskuksen hankesivu