Hoppa till innehåll
Media

Också i fortsättningen trygga, miljövänliga gödselfabrikat till en rimlig kostna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2009 10.09
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen poängterar att även framtidens gödselfabrikat ska vara trygga och miljövänliga och priserna rimliga. En bred arbetsgrupp har tagit fram en rapport om gödselfabrikatsektorns prioriteringar, mål och åtgärder 2009 -2013. Rapporten överlämnades i dag till jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Arbetsgruppen framhäver att de nationella bestämmelserna måste garantera att gödselfabrikaten är trygga. Halten skadliga ämnen måste ligga på så låg nivå att de inte riskerar hälsan hos människor, djur eller miljö. Kraven på halten skadliga ämnen ska alltid bygga på forskningsrön och riskbedömningar. Enligt arbetsgruppen är forskningens utmaningar större än tidigare. Koordinationen mellan forskare och forskningsinstitut ska förbättras och resurserna utnyttjas på ett effektivare sätt.

Markens tillstånd måste hållas på dagens nivå. Enligt arbetsgruppen är detta endast möjligt genom att man använder undersökta, trygga och miljöanpassade gödselfabrikat. Det som är viktigt är att branschens aktörer, jordbrukare och konsumenter använder sig av återvinningsprodukter med god kvalitet som gödselfabrikat eller råvara.

Arbetsgruppen vill utnyttja organiska avfallsflöden på ett effektivare sätt och på så vis förbättra näringscirkulationen. Boendet, näringsverksamheten och produktionsprocesserna lämnar efter sig sådant material som kan förädlas till gödselfabrikat. Alla avfallsfraktioner kan dock inte återvinnas och användas i jordförbättring eller gödsling.

Kraven inom systemet med jordbrukets miljöstöd har blivit strängare. Under nästa period, dvs. från år 2013 kommer mängden använda näringar fortsatt att sjunka. I fortsättningen vill man sätta mer fokus på markens tillstånd, odlingsväxternas behov och det ekologiska och ekonomiska optimet. Enligt arbetsgruppen ska rekommendationerna för gödselmedel bygga på lång forskning med beaktande av miljökraven.

Arbetsgruppen tycker att priserna för gödselfabrikat som man använder i jord- och skogsbruk och trädgårdsodling, ska vara rimliga. Konkurrenskraften, när det gäller tillverkning av gödselfabrikat, ska förbättras för att tillgången till fabrikat är tillräcklig i olika marknadslägen.

Enligt arbetsgruppen är det viktigt att vitaliseringsgödslingen och tillväxtökande gödslingen ökas och användningen av skogsaska stimuleras för att man ska uppnå kraven för virkesproduktion. Eftersom antalet spridningsföretag och spridningsutrustningar är litet ställer detta begränsningar på en ökad skogsgödsling. En lönsam gödsling beror i stor omfattning på utvecklingen av virkespriset och gödslingskostnaderna. Genom statens politik kring stöd, beskattning och styrning kan gödsling i skogar och återvinning av aska ökas.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
lantbruksrådet Kirsi Heinonen, tfn 09-160 54221, 040 504 0193 (arbetsgruppens ordförande)
konsultativa tjänstemannen Pirjo Salminen, tfn 09-160 54278, 040 755 8317 (arbetsgruppens sekreterare)