Hyppää sisältöön
Media

Lannoitevalmisteiden pitää olla jatkossakin turvallisia ja kohtuuhintaisia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.1.2009 10.09
Tiedote -

Lannoitevalmistesektorin tulevaisuuskatsaustyöryhmä korostaa, että lannoitevalmisteiden pitää olla tulevaisuudessakin turvallisia, ympäristöystävällisiä ja kohtuuhintaisia. Laaja työryhmä on laatinut alan kannanoton lannoitevalmistesektorin painopisteistä, tavoitteista ja toimenpiteistä vuosille 2009 -2013. Työryhmä luovutti tänään raporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttilalle.

Työryhmä painottaa, että kansallisten säädösten on taattava lannoitevalmisteiden turvallisuus Suomessa. Haitallisten aineiden pitoisuuksien on oltava niin alhaisia, ettei niistä synny vaaraa ihmisille, eläimille tai ympäristölle. Pitoisuusvaatimusten on aina perustuttava tutkimustuloksiin ja riskinarviointiin. Työryhmän mukaan tutkimukselle asetetut haasteet ovat kasvaneet. Tutkijoiden ja tutkimuslaitosten välistä koordinaatiota on parannettava ja resurssit on saatava tehokkaampaan käyttöön.

Maaperän tila tulee säilyttää vähintään nykyisellään. Työryhmän mukaan se voidaan varmistaa ainoastaan käyttämällä tutkittuja, turvallisia ja ympäristön kannalta käyttökelpoisia lannoitevalmisteita. Alan toimijat, viljelijät ja kuluttajat olisi saatava mukaan käyttämään hyvälaatuisia kierrätystuotteita lannoitevalmisteina tai niiden raaka-aineina.

Työryhmä hyödyntäisi orgaanisia jätevirtoja entistä tehokkaammin ja parantaisi näin ravinteiden kiertoa. Asumisessa, elinkeinotoiminnassa ja tuotantoprosesseissa jää jäljelle sellaista materiaalia, jota voidaan jalostaa lannoitevalmisteeksi. Kaikkia jätejakeita ei kuitenkaan voida kierrättää maanparannukseen tai lannoitukseen.

Maatalouden ympäristötuen vaatimukset ovat kiristyneet. Seuraavalla ohjelmakaudella, vuodesta 2013 lähtien ravinteiden käyttömäärät edelleen laskevat. Jatkossa otetaan entistä tarkemmin huomioon maan kasvukunto, viljelykasvien tarpeet sekä taloudellinen ja ekologinen optimi. Työryhmä korostaa, että lannoitesuositusten on perustuttava pitkäaikaisiin tutkimuksiin, mutta samalla on otettava huomioon ympäristövaatimukset.

Työryhmän mielestä maa-, metsä- ja puutarhatalouteen sekä maisemointiin ja viherrakentamiseen pitää olla saatavilla kohtuuhintaisia lannoitevalmisteita. Lannoitevalmisteiden valmistuksen kilpailukykyä Suomessa on parannettava, jotta voidaan varmistaa niiden saatavuus erilaisissa markkinatilanteissa.

Työryhmä pitää tärkeänä metsien terveys- ja kasvatuslannoituksen lisäämistä ja metsätuhkan käytön edistämistä, jotta puuntuotannolle asetetut tavoitteet saavutetaan. Levitysyrittäjien ja levityskaluston vähäisyys asettaa rajoitteita metsälannoituksen lisäämiselle. Lannoituksen kannattavuus riippuu voimakkaasti lannoituskustannusten ja puun hinnan kehityksestä. Valtion tuki-, vero- ja muu ohjauspolitiikan avulla voidaan lisätä metsälannoitusta ja tuhkan kierrätyskäyttöä.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. (09) 160 54221, 040 504 0193 (työryhmän pj.)
neuvotteleva virkamies Pirjo Salminen, p. (09) 160 54278, 040 755 8317 (työryhmän siht.)