Hoppa till innehåll
Media

Ökad avtappning från Saimen förebygger översvämningsskador

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2023 14.37 | Publicerad på svenska 8.11.2023 kl. 11.38
Pressmeddelande
Foto: Pauli Halmi

Jord- och skogsbruksministeriet godkände Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finlands förslag om att öka avtappningen från Saimen från och med den 13 november 2023. Syftet med extra avtappning är att se till att vattenståndet i Saimen inte stiger alltför mycket och att förebygga skador och förluster vid en eventuell översvämning.

Under normala förhållanden strävar man efter att hålla vattenståndet i Saimen och avtappningen via Vuoksen så naturenliga som möjligt. Om vattenståndet hotar att stiga eller sjunka så mycket att skador kan uppstå kan man i skadeförebyggande syfte ändra avtappningen så att den avviker från vad som är naturenligt.

På grund av den rikliga regnmängden i juli och den regnmängd som förutspåddes till hösten inledde Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland i slutet av augusti extra avtappningar i enlighet med avtappningsstadgan för Saimen och Vuoksen. Sedan dess har det veckovisa medelvärdet för avtappningen uppgått till 800 m3/s. Genom extra avtappning har man hittills kunnat dämpa ökningen av Saimens vattenstånd så att det är 10 cm mindre än vad det skulle vara naturenligt.

Under juli–oktober var mängden nederbörd omkring 150 mm större än normalt. Den 2 november 2023 var vattenståndet i Saimen på nivån NN+ 76,20 m (N2000+ 76,46 m), vilket är ungefär 40 cm högre än medelvattenståndet för denna tidpunkt. Enligt vattendragsprognoser kommer vattenståndet fortsätta att stiga kraftigt även med nuvarande extra avtappningar. Enligt prognoserna kommer dessutom den i avtappningsstadgan fastställda övre gränsen för normalzonen att nås i mitten av november och vattenståndet sannolikt stiga till nivån NN+ 76,60 m under januari. Om det regnar rikligt på vintern finns det också en risk för översvämningar som är betydligt större än detta. I Saimenområdet ökar risken för översvämningsskador betydligt om vattenståndet stiger över nivån NN+ 76,55 m.

Enligt avtappningsstadgan ska man förebygga eller på ett effektivt sätt bekämpa att vattenståndet i Saimen inte når höjdnivån NN+ 76,60 m. Samtidigt måste man se till att de skador som detta eventuellt orsakar i Vuoksen blir så små som möjligt.

Jord- och skogsbruksministeriet har av dessa skäl och på förslag av NTM-centralen i Sydöstra Finland beslutat att i förebyggande syfte öka avtappningen till 850 m3/s från och med den 13 november. Avtappningen kan behöva ökas ännu mer beroende på hur vattensituationen utvecklar sig. NTM-centralerna i Saimenområdet informerar mera om denna utveckling under hösten och vintern.

NTM-centralen i Sydöstra Finland beslutar om sådana ändringar i avtappningen som görs inom normalzonen eller lite utanför den. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar dock om sådana ändringar i avtappningen som på den ryska sidan kan orsaka förlust av vattenkraft eller annan skada eller olägenhet, vilket kan medföra ersättningsskyldighet för finska staten.

Mer information:
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland:
Tapio Tuukkanen, ledande sakkunnig inom vattenhushållning, tfn 029 5029 225
Matti Vaittinen, chef för vattendrag, tfn 029 5029 112 
Visa Niittyniemi, direktör för miljö- och naturresurser, tfn 029 502 9260

Jord- och skogsbruksministeriet:
Antti Parjanne, ledande sakkunnig inom vattenhushållning, tfn 029 5162 017

Länkar:
Uppdaterad information om Saimens vattenstånd
Uppdaterad vattendragsprognos för Saimen