Hoppa till innehåll
Media

Uppgifterna om aktielägenheter till nytt register fr.o.m. år 2019

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.2.2018 13.47
Pressmeddelande

I Finland tar vi nästa år i bruk ett elektroniskt aktielägenhetsregister, i vilket småningom samlas heltäckande uppgifter om ägande och pantsättning av bostadsaktier.

Fr.o.m. år 2019 kan bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag överföra sin aktiebok till aktielägenhetsregistret och samtidigt avstå från sin skyldighet att föra aktiebok. Förutsättningen för överföringen är att uppgifterna om bolagets representanter är tidsenliga i handelsregistret.

Bostadsaktiebolagen och disponenterna kommer att informeras närmare om tidpunkten för överföringen och hur överföringen ska göras i praktiken. Samtidigt ska tidsplanerna för de olika åtgärderna preciseras.

I detta skede förutsätts inga åtgärder av bostadsaktiebolagen.

Elektroniskt register ersätter papper

Ägaruppgifter som berör gamla bostadsaktiebolags aktier omvandlas stegvis till elektroniska. Det första skedet kräver åtgärder av bolagen och först efter detta kan enskilda aktieägares aktiebrev omvandlas till elektroniska.

I det första skedet överför bostadsaktiebolaget sin aktiebok till det elektroniska aktielägenhetsregistret. Efter det makuleras aktiebrevet senast i samband med följande köp eller pantsättning som gäller det. Samtidigt fastställs en elektronisk ägaranteckning i aktielägenhetsregistret.

Nya bostadsaktiebolag grundas som elektroniska fr.o.m. år 2019. Efter det kommer aktiebrev inte längre att tryckas på papper, eftersom uppgifterna kommer att finnas i det elektroniska aktielägenhetsregistret.

Tidsenligt register ökar tillförlitlighet

Det nya aktielägenhetsregistret förbättrar tillgängligheten och tillförlitligheten av uppgifter som berör bostäder samt deras ägar- och pantsättningsuppgifter.

Registret bereds i jord- och skogsbruksministeriets ASREK-projekt i samarbete med justitieministeriet, finansministeriet, miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet. Lantmäteriverket bygger aktielägenhetsregistret tillsammans med Patent- och registerstyrelsen, Skatteförvaltningen och Befolkningsregistercentralen.

Lagstiftningen gällande aktielägenhetsregistret håller som bäst på att beredas. Registret tas i bruk efter att lagen trätt i kraft.

Ytterligare information:

http://aktielagenhetsregistret.fi

Pentti Lähteenoja, överdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, e-post: pentti.lahteenoja(at)mmm.fi

Jorma Turunen, programchef, ASREK, Lantmäteriverket, e-post: jorma.turunen(at)lantmateriverket.fi