Hoppa till innehåll
Media

Överföring av stödrättigheter till markägaren år 2014

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.4.2014 9.37
Pressmeddelande -

Reformen av EU:s jordbrukspolitik avvecklar systemet med gårdsstöd i slutet av 2014. Från och med nästa år gäller ett system med grundstöd som i regel är ett motsvarande system med stödrättigheter och nationella reserver. De nuvarande stödrättigheterna ändras till grundstödets stödrättigheter. Ändringarna gäller inte ägande- eller besittningsrätten, men stödrättigheternas värde sjunker. Från år 2015 inverkar antalet stödrättigheter också på storleken av förgröningsstödet och stödet till unga jordbrukare.

Från år 2015 får stödrättigheter säljas eller utarrenderas endast till aktiva jordbrukare. Ett undantag är regeln som säger att arrenderade stödrättigheter får efter arrendeavtalets utgång lämnas tillbaka till jordbrukaren som äger rättigheterna trots att denna inte är en aktiv jordbrukare.

Jämfört med nuläget är ändringen inte så stor. Nu förutsätts att mottagaren av stödrättigheterna år 2014 innehar jordbruksmark som mottagaren sköter enligt tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Från år 2015 framåt krävs att mottagaren är en jordbrukare som har rätt till direktstöd (t.ex. grundstöd eller EU:s nötbidrag) som bedriver jordbruksverksamhet och uppfyller kriterierna för aktiv jordbrukare. Dessa kriterier fastställs senare, men grundtanken är att personer som har affärsverksamhet utan avsikt att bedriva jordbruksverksamhet utesluts från stödsystemet.

Om stödrättigheterna ägs av arrendatorn och om man enligt arrendeavtalet vill överföra äganderätten till markägaren som inte i fortsättningen kommer att uppfylla kriteriet för en aktiv jordbrukare ska detta göras i år. Om man överför äganderätten till stödrättigheterna, men besittningsrätten ändras inte, inverkar detta inte på betalning av stöd. Om överföringen görs före 16.6.2014, betalas gårdsstödet för 2014 till den som har besittningsrätten. Överföringar efter detta datum inverkar igen på vem som betalas 2015 års grundstöd.

I princip är det också möjligt att markägaren och arrendatorn som äger stödrättigheterna kommer överens att arrendatorn efter arrendeavtalets utgång överför ett antal stödrättigheter som motsvarar den arrenderade åkermarken till en av markägaren angiven jordbrukare. På detta sätt kan markägaren sälja eller utarrendera åkermarken till en annan jordbrukare som får stödrättigheterna av den nuvarande arrendatorn. Detta är möjligt trots att markägaren inte är jordbrukare. För att undvika konflikter ska avtalet uppgöras omsorgsfullt. I avtalet ska också anges hur man gör med stödrättigheterna när arrendeperioden löper ut. Vidare ska man utreda eventuella skatteverkningar och ta hänsyn till att bestämmelserna om stödrättigheter kan ändras under arrendeperioden.

Ändringen gäller endast EU:s system med gårdsstöd/grundstöd, inte miljöstödet, kompensationsersättningen eller nationella stöd.

Mer information:
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 356
specialplanerare Kati Törmä, Landsbygdsverket, tfn 0295 3124 32