Hoppa till innehåll
Media

Översvämningsskador ska täckas av försäkringar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2011 7.43
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag lagar om ett nytt system för ersättning av översvämningsskador. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna fredagen den 26 augusti. Syftet med reformen är att de skador som översvämningar orsakar på byggnader och lösöre ersätts av skadeförsäkringar på samma sätt som övriga skador på egendom. Lagarna, som träder i kraft 1.1.2014, ingår i lagstiftningsreformen vars mål är att skapa skydd mot föränderliga klimat- och vattenförhållanden och de risker som detta medför.

Från den 1 januari 2014 ska de skador som översvämningar i vattendrag orsakar byggnader och lösöre inte längre ersättas av statliga medel. För att därefter få ersättning för översvämningsskador, måste man teckna en försäkring. Under övergångsperioden som löper fram till ingången av år 2014 följer jord- och skogsbruksministeriet upp försäkringsmarknaden och utvecklingen av försäkringar mot översvämningsskador. Försäkringsbranschen arbetar som bäst med att utveckla försäkringsprodukter med skydd mot översvämningar. Några sådana produkter har branschen också redan lanserat.

Ett fungerande ersättningssystem är en del av skyddet mot översvämningsrisker. När det gäller hantering av översvämningsrisker är det dock det viktigaste att man försöker förebygga skador. Därför borde till exempel fastighetsägare känna till de översvämningsrisker som deras egendom är utsatt för. Ägarna borde också se till att avledning av vatten sker på rätt sätt, att avledningskonstruktionerna är i skick och att de vid behov skyddar egendomen mot översvämningsvatten.

Inom kort är det möjligt att få mer ingående information om beredskapen mot översvämningar. Det har arbetats fram en bedömning av översvämningsriskerna i hela landet och områden med störst risk fastställs i år. För dessa områden utarbetas allmänt tillgängliga översvämningskartor som visar vart översvämningsvattnet kan sprida sig och hurdan skada vattnet kan orsaka. Senast vid utgången av år 2015 har dessa områden också fått planer för hantering av översvämningsrisker med åtgärder som hjälper att förhindra och minska riskerna.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249