Hoppa till innehåll
Media

Planen för utveckling av MTT:s nät av verksamhetsställen överläts till minister Korkeaoja

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2005 8.00
Pressmeddelande -

Direktionen för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT överlät i dag planen för utveckling av MTT:s nät av verksamhetsställen till minister Juha Korkeaoja. Ministern ansåg att de grundläggande riktlinjer som förs fram i utvecklingsplanen är riktiga. Syftet är att skapa förutsättningar för att utveckla MTT:s samtliga enheter till vetenskapligt högklassiga verksamhetsställen med tillräcklig kritisk massa och ett väl fungerande nätverk. De regionala verksamhetsställena skall kopplas till MTT:s linjeorganisation som baserar sig på vetenskapliga områden.

Jord- och skogsbruksministeriet gav sommaren 2004 i uppdrag åt direktionen för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi att före årets slut utarbeta en utvecklingsplan för MTT:s nät av verksamhetsställen. För att bistå direktionen med utarbetandet av utvecklingsplanen tillsattes en arbetsgrupp som överlämnade sin promemoria till MTT:s direktion 31.12.2004. I den utvecklingsplan som i dag överlåts till ministern föreslår arbetsgruppen följande:

1. Den regionala enheten upphör som separat enhet och alla verksamhetsställen kopplas till MTT:s linjeorganisation som baserar sig på vetenskapliga områden.

2. Den regionala forskningen i östra Finland förstärks genom att resurserna för Norra Savolax, Kajanaland och dikoladugården i Tohmajärvi slås samman.

3. En tillräcklig kritisk massa för den ekologiska forskningen skapas i Södra Savolax genom att verksamhetsställena för ekologisk produktion, Karila (S:t Michel) och Partala (Juva) slås samman.

4. Forskningen i växtproduktion i Pikis i sydvästra Finland förstärks genom att funktionerna vid forskningsstationen i sydvästra Finland (Mietois) flyttas över i anslutning till Trädgårdsforskningsanstalten i Pikis.

5. Forskningen i växtproduktion i Tavastland och mellersta Finland omorganiseras genom att forskningsstationen i Pälkäne dras in och funktionerna flyttas över till i första hand Laukas men i tillämpliga delar också till Pikis och Jockis.

6. Stationen i Kannus intensifierar samarbetet med METLAs forskningsstation i Kannus.

7. MTT:s nötboskapsforskning och behov av ladugårdar granskas som en helhet. I promemorian har arbetsgruppen fört fram förslag om behovet av ladugårdar.

Utvecklingsplanen utgick från att på ett övergripande sätt beakta dels effektiviserandet av MTT:s forskningsverksamhet och förstärkandet av forskningens prioritetsområden och dels riktlinjerna för utlokalisering av statliga funktioner i syfte att åstadkomma en jämlik utveckling av regionerna. MTT hade som uppgift att ge förslag till hur forskningsstationerna kunde utvecklas i egenskap av regionala aktörer och producenter och förmedlare av forskningsrön inom jordbruk och livsmedelsekonomi. Utgångspunkten var att forskningsstationerna allt fastare integreras i MTT:s forskningsområden med hänsyn till verksamhetsställenas regionala särdrag och deras inneboende styrkor. I överensstämmelse med uppdraget bör man inte sträva efter effektivisering genom att prioritera indragning av forskningsstationer utan hellre använda sig av andra rationaliseringsåtgärder.

Vid utarbetandet av utvecklingsplanen använde sig arbetsgruppen av utredningar som beställts av forskningsenheterna samt ett flertal tidigare uppgjorda promemorior och rapporter. De viktigaste av dem var Tuomas Kuhmonens utredningsmannarapport från år 2003 om MTT:s nät av forskningsstationer, MTT:s ladugårdsarbetsgrupps och MTT:s samt Helsingfors universitets gemensamma ladugårdsarbetsgrupps promemorior, Harri Huhtas utredning från år 2000 om placeringen av forskningsstationerna för ekologisk produktion samt utredningsman Jussi Huttunens rapport från år 2004 om strukturell och funktionell utveckling av den statliga sektorforskningen. Arbetsgruppen bekantade sig på ort och ställe med forskningsstationerna i Tavastland, sydvästra Finland, Norra Savolax och Kajanaland, dikoladugården i Tohmajärvi, forskningen i trädgårdsproduktion i Pikis, forskningen i ekologisk produktion i S:t Michel och Juva samt husdjursforskningen i Jockis. I samband med besöken vid forskningsstationerna hörde arbetsgruppen också de regionala intressentgruppernas åsikter om behoven att utveckla verksamhetsställena.

En av utvecklingsplanens viktiga premisser har varit att förslagen som berör en enskild station skall grunda sig på förestående förändringar i verksamhetsmiljön. Förslagen baserar sig varken på utvärderingar av verksamhetsställenas arbete under den senaste tiden eller på kommande inbesparingar tack vare åtgärderna.

På grund av tidsbrist har planen för utveckling av nätet av verksamhetsställen avgränsats till att i huvudsak gälla MTT:s regionala verksamhetsställen, men i promemorian har arbetsgruppen gjort upp en lista över sina observationer om ett flertal av MTT:s verksamhetsområden som är i behov av särskild granskning framöver.

Korkeaoja understödde arbetsgruppens utvecklingsförslag men bad att MTT med det snaraste utarbetar separata planer för hur MTT:s nötboskapsforskning och ekologiska forskning skall omorganiseras. MTT skall göra upp en plan för att knyta samman köttboskaps- och dikoforskningen med den övriga nötboskapsforskningen vid MTT. I planen skall man ta hänsyn till de regionala intressegruppernas vilja att förbinda sig vid en fortsatt forskningsverksamhet på området. Planen skall presenteras för ministeriet innan man vidtar några åtgärder.

Förutsättningarna för den ekologiska forskningen förbättras i Södra Savolax. Verksamheten integreras allt fastare i MTT:s övriga forskning i växtproduktion, dock så att det centrala verksamhetsstället för ekologisk forskning stannar kvar i Södra Savolax. MTT skall i snabb takt utarbeta en plan för att utveckla verksamhetsställena i Södra Savolax till ett allt fastare vetenskapligt samfund som fungerar på ett kostnadseffektivt sätt.

Korkeaoja bad direktionen omedelbart skrida till verket för att genomföra de åtgärder som föreslås i utvecklingsplanen. Enligt hans åsikt är det viktigt att man under år 2005 utreder hur de missförhållanden som arbetsgruppen förtecknat kan avlägsnas. Minister Korkeaoja gav MTT:s direktion i uppdrag att bereda ett förslag till nytt ledningssystem och ny organisationsstruktur för MTT.

Arbetsgruppspromemorian finns på ministeriets webbsida på adressen: www.mmm.fi/tiedoteliitteet/mtt_raportti.pdf

Närmare upplysningar lämnas vid jord- och skogsbruksministeriet av:

lantbruksråd Leena Hömmö, tfn (09) 160 52919, 040 751 8440

specialmedarbetare Jouni Lind, tfn (09) 160 53302, 050 521 3305

>> Arbetsgruppspromemorian (på finska)

Juha Korkeaoja