Hoppa till innehåll
Media

Ökat stöd för renar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.4.2008 11.06
Pressmeddelande -

Statsrådet utfärdade i dag en förordning om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 2008/2009. Stödet utbetalas inom de norra stödregionerna C3 och C4. Stödet uppgår till 26 euro per ren. År 2007/2008 uppgick stödet till 24,50

För att få stödet ska personerna i ett hushåll äga minst 80 levande renar vid utgången av det renskötselår som föregår utbetalning av stödet och föra journal över renskötselns inkomster och utgifter. Ett ytterligare krav är att de personer som ansöker om stöd för sina egna renar är under 65 år det kalenderår som stödansökan gäller.

Äganderätten till renar som ger rätt till stöd och antalet renar grundar sig på en förteckning över renar 2007/2008. Stödet allokeras till sådana renägare för vilkas utkomst renskötseln är av väsentlig betydelse. Under Finlands EU-medlemskap har statsrådet årligen fastställt grunderna för stödet för renar för ett år i sänder. Stödbeloppet per levande ren har varierat årligen.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
regeringssekreterare Katri Valjakka, tfn 09-160 542 45