Hoppa till innehåll
Media

Reformen av bedömningen av skador orsakade av renar går framåt

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2020 11.24 | Publicerad på svenska 20.4.2020 kl. 11.31
Pressmeddelande
Renar

Målet för det projekt som pågår vid jord- och skogsbruksministeriet är att reformera det bedömnings- och tvistlösningssystem som ingår i renskötsellagen och som gäller skador orsakade av renar samt ingärdning. Utkastet till regeringsproposition är på remiss fram till den 27 april. Reformen ingår i regeringsprogrammet.

Enligt förslaget till reform ska de kommunspecifika nämnderna dras in och tvister som gäller renskador i fortsättningen avgöras av tingsrätten. Ett ytterligare förslag är att det inom renskötselområdet inrättas ett nytt oberoende organ i form av en nämnd som utför sakkunnigbedömningar i ärenden som rör renskador och ingärdning. Syftet med ändringen är att trygga parternas möjlighet att på begäran utan dröjsmål och till skäliga kostnader få ett tillförlitligt sakkunnigutlåtande i ett förfarande där alla parter blir hörda och kan sikta till förlikning.

– I enlighet med regeringsprogrammet är målet att skapa ett tydligt och transparent ersättningsystem, en modell som fungerar både ur markägarnas och ur renskötarnas synvinkel, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Jord- och skogsbruksministeriet ska tillsätta nämnden för fyra år i sänder. Medlemmarna i nämnden har uppgiften som bisyssla, arbetar under tjänsteansvar och får sina arvoden av staten. Nödvändiga stödtjänster får nämnden av Livsmedelsverket. Rätten för parterna i tvisten att välja sin egen medlem i nämnden slopas. Till stöd för sitt arbete kommer nämnden att få en handbok om bedömning av skador som Naturinstitutet tillsammans med de olika intressegrupperna håller på att ta fram i ett av institutet lett projekt.

Syftet med reformen är att avhjälpa de problem som hänför sig till oberoendet och opartiskheten i det nuvarande systemet samt att öka parternas förtroende för systemet. Det ökade förtroendet bidrar till att minska motsättningarna mellan renägare och markägare samt markinnehavare. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen i september.

Beredningsmaterialet finns att se i statsrådets tjänst för projektinformation på webbadressen.

 

Ytterligare information:

Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 040 826 6195

Tapani Sirviö, konsultativ tjänsteman, tfn 050 431 6077

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn 050 516 2868

Djur och växter Jari Leppä Mat och jordbruk Produktionsdjur