Hoppa till innehåll
Media

Värdering av renskador och lösning av skadeståndstvister ska utvecklas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2018 13.00
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt ett projekt för att revidera renskötsellagens bestämmelser om värderingsnämnder. Nämnderna avgör tvister som gäller ersättning av skador till ägare och innehavare av mark på grund av renarnas betesgång samt tvister som gäller renbeteslagens skyldighet att uppföra gärden. Projektets syfte är att säkra att de som värderar skador har tillräcklig sakkunskap och att tvistlösningen sker objektivt och pålitligt.

Till de nuvarande kommunspecifika nämnderna hör i huvudsak företrädare för intressegrupper. Svårigheterna med att rekrytera ordförande har till en del orsakat avbrott i nämndernas arbete. 

”Målet med reformen av systemet är att minska motsättningarna mellan renägare, jordbrukare och renskötselområdets invånare samt att öka det ömsesidiga förtroendet”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Avsikten är att det även i fortsättningen finns en specialistnämnd som behandlar tvister om skadestånd.  Värderingen av skador görs av en objektiv expert. Målet är att bygga upp ett tillräckligt tydligt, effektivt och enkelt system och att de kostnader som systemet orsakar parterna och staten hålls på en skälig nivå. 

Beredningen av regeringens proposition tas fram i huvudsak i år som tjänsteuppdrag i tätt samarbete med intressegrupperna bland annat i form av samråd. Det nya systemet är planerat att bli klart år 2019.

Projektet studerar också eventuell frivillig förlikning före ersättningsbesluten. I samband med detta bereds inte några andra ändringar som gäller renskötsellagen eller renskötselområdet.

Ytterligare information:

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 16 2371

Tanja Viljanen, regeringsråd, tfn 0295 16 2353 (från den 25 juni)

Jari Leppä