Hoppa till innehåll
Media

Produktionskopplade stöd 2013 fastställdes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2014 11.15
Pressmeddelande -

Regeringen fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för EU:s bidrag för nötkreatur, kvalitetsbidrag för slaktlamm och bidrag för stärkelsepotatis 2013. Utbetalningen av bidragen för slaktlamm och stärkelsepotatis inleds den 16 april. Avsikten är att utbetalningen av bidragen för mjölkkor och nötkreatur inleds mot slutet av april.

Antalet slaktlamm ökade med ca 200 jämfört med året innan. Kvalitetsbidraget för slaktlamm uppgår till 39 euro per slaktkropp. Totalt är bidraget begränsat till 0,9 miljoner euro. Enhetsnivån för stärkelsepotatis fastställdes till 629,80 euro per hektar. Totalt uppgår bidraget till 3,5 miljoner euro. Odlingsarealen minskade med omkring 500 ha jämfört med i fjol, den sammanlagda arealen var ca 5 500 ha.

Antalet mjölkkor minskade med ungefär 200 djurenheter i stödregion AB jämfört med året innan. Totalbidraget för mjölkkor får uppgå till högst 9,5 miljoner euro. När man tänker på hela landet ökade antalet tjurar med ca 200 djurenheter. Bland dikor och dikorkvigor var tillväxten närmare 1 000 djurenheter som fokuserade sig på stödregion AB. En djurenhet motsvarar ett nötkreatur, med undantag för tjurar och stutar, som motsvarar 0,6 djurenheter.

År 2013 var det maximala bidraget för nötkreatur 36,65 miljoner euro. Den första posten utbetalades i december i fjol enligt antalet djurenheter per den 15 september. Storleken av enhetsstödet bestäms så att de tillgängliga maximala beloppen divideras med stödberättigande djurenheter och arealer.

Med beaktande av alla stödberättigande djurenheter i fjol ser de slutliga fastställda stödnivåerna för nötkreatur ut så här:

Stödregion AB (€)
Mjölkkor 161,50
Dikor och dikokvigor 167,10
Tjurar och stutar 429,00

Stödregion C (€)
Mjölkkor -
Dikor och dikokvigor 97,60
Tjurar och stutar 246,10

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska, tfn 0295 162 248
jordbruksöverinspektör Auli Nurmi, tfn 0295 162 304
konsultativa tjänstemannen Juha Palonen, tfn 0295 162 356
förnamn.efternamn@mmm.fi