Hoppa till innehåll
Media

Projekten i METSO-programmet

Tillbaka till projektbeskrivningar av den nationella skogsstrategin

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden 2014–2025 eller METSO kombinerar skyddet av skogar med skyddet av den skogsekonomiska användningen. Målet med programmet är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarter och stabilisera en gynnsam utveckling av den biologiska mångfalden i skogarna. Enligt METSO går skyddet av skogar ut på markägarnas frivilliga insatser och planen genomförs genom såväl kontinuerliga som tidsbegränsade metoder. Med hjälp av dessa frivilliga insatser tryggas livsmiljöer där trädbeståndet har representativa strukturella drag och skogsnaturens artrikedom är stor.

De nationella utvecklingsprojekt inom naturvårdande skötsel som jord- och skogsbruksministeriet finansierar stöder det praktiska genomförandet av METSO-programmet och av den nationella skogsstrategin. Projekten bevarar eller förbättrar ekonomiskogarnas naturvärden i sådana livsmiljöer där en aktiv naturvårdande skötsel eller återställning är nödvändig.

Projekten syftar till att

  • utveckla nya arbetssätt inom naturvårdande skötsel.
  • utföra praktisk naturvårdande skötsel.
  • öka kommunikationen om naturvårdande skötsel och METSO-programmet.

Även om åtgärderna inom naturvårdande skötsel vidtas lokalt, skapar projekten kunskap och tar fram arbetssätt som kan tillämpas i hela landet. Projekten pågår i allmänhet i flera år, men beslut om finansieringen fattas årligen.

Pågående projekt:

Projektet Lajiturva
Utförare och löptid: Tapio Oy, Finlands skogscentral, Finlands miljöcentral, 2019–2021.
Syftet är att trygga förekomsten av hotade arter genom riktade åtgärder inom skogsvård och naturvårdande skötsel. Projektet effektiviserar användningen av information om arters förekomst. Inom ramen för projektet uppdateras en tio år gammal modell för att göra den information om hotade skogsarter som finns i miljöförvaltningens informationssystem tillgänglig för aktörerna inom skogssektorn.
Projektets webbsidor (på finska)

Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (sv. potentiell svämskog och lövsumpskog) (Potut-projektet)
Utförare och löptid: Finlands miljöcentral, ProAgria Oulu rf, NTM-centralen i Norra Österbotten och Egentliga Finland, 2019–2021.
Syftet är att skapa metoder för att kartlägga och identifiera svämskogar och lövsumpskogar som är viktiga för mångfalden. Inom ramen för projektet  utvecklar man arbetssätt för att förbättra objektens tillstånd, och hänsyn tas även till behovet av vattenskydd och översvämningsskydd. I projektets försöksområde vid Bjärnå å och Ijo älv utvecklar man verksamheten i samarbete med aktörerna inom skogssektorn. 
Projektets webbsidor (på finska)

Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla (sv. vindens sus i Birkalands lundar)
Utförare och löptid: Finlands skogscentral, NTM-centralen i Birkaland, Forststyrelsens naturtjänster, Birkalands naturskyddsdistrikt och lokala aktörer i skogssektorn, 2017–2020.  
Syftet är att förena vården av små skyddade lundar och större omgivande ekonomiskogar så att den naturvårdande skötselns och skogsägarens mål möts.
Projektets webbsidor (på finska)

Osallistavaa suunnittelua METSO:n avulla (sv. inkluderande planering med METSO:s hjälp)
Utförare och löptid: Finlands skogscentral, 2020–2022.
Den naturvårdande skötseln riktas med hjälp av geodata och uppgifter som erhållits från markägare. Naturuppgifterna samlas in från markägarna via en GIS-baserad app. Projektets försöksområden finns i Mäntyharju och Kuhmoinen. Projektet inkluderar lokala intressenter och aktörer i utarbetandet av den regionala naturvårdsplanen och främjar uppkomsten av nya METSO-avtal och inledandet av arbeten inom naturvårdande skötsel. 

Ytterligare information

METSO-programmet
METSO-programmets projekt inom naturvårdande skötsel (på finska)
METSO-programmets nätverk för samverkan (på finska)