Hyppää sisältöön
Media

METSO-ohjelman hankkeet

Takaisin Kansallisen metsästrategian hankkeisiin

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. METSO-ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen, ja sitä toteutetaan pysyvin ja määräaikaisin keinoin. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan puuston rakennepiirteiltä edustavia ja lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamat valtakunnalliset luonnonhoidon kehittämishankkeet tukevat METSO-ohjelman käytännön toteutusta talousmetsissä, sekä samalla myös Kansallista metsästrategiaa. Hankkeilla säilytetään tai parannetaan talousmetsien luonnonarvoja sellaisissa elinympäristöissä, joissa aktiivinen luonnonhoito tai ennallistaminen on tarpeen.

Hankkeiden tavoitteena on:

  • kehittää uusia luonnonhoidon toimintatapoja.
  • toteuttaa käytännön luonnonhoitoa.
  • lisätä viestintää luonnonhoidosta ja METSO-ohjelmasta.

Vaikka luonnonhoidon toimenpiteitä suoritetaan paikallisesti, tuottavat hankkeet tietoa ja toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa koko maassa. Hankkeet kestävät yleensä useamman vuoden, mutta rahoituksesta päätetään vuosittain.

Käynnissä olevia hankkeita:

Lajiturva-hanke
Toteuttajat ja kesto: Tapio Oy, Suomen metsäkeskus, Suomen ympäristökeskus, 2019–2021.
Tavoitteena on uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsän- ja luonnonhoidon keinoja kohdentamalla. Hankkeessa tehostetaan lajien esiintymisestä kertovan tiedon käyttöä. Hankkeessa päivitetään kymmenen vuotta sitten kehitetty toimintamalli, joka on tuonut uhanalaisten metsälajien esiintymätiedot ympäristöhallinnon tietojärjestelmästä metsäalan toimijoiden käyttöön.
Lajiturva-hankkeen sivut

Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (Potut-hanke)
Toteuttajat ja kesto: Suomen ympäristökeskus, ProAgria Oulu ry, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset, 2019–2021.
Tavoitteena on luoda menetelmiä monimuotoisuuden kannalta merkittävien tulvametsien ja metsäluhtien kartoittamiseen ja tunnistamiseen sekä kehitetään toimintamalleja kohteiden tilan parantamiseksi huomioiden myös vesiensuojelun ja tulvasuojelun tarpeet. Pilottialueilla Perniönjoella ja Iijoella toimintaa kehitetään yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. 
Potut-hankkeen sivut

Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla
Toteuttajat ja kesto: Suomen metsäkeskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Metsähallituksen luontopalvelut, Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ja paikallisia metsätoimijoita, 2017–2020. 
Tavoitteena on yhdistää pienten suojeltujen lehtoalueiden ja niitä ympäröivien laajempien talousmetsien hoito siten, että luonnonhoidon ja metsänomistajan tavoitteet kohtaavat.
Hankkeen sivut

Osallistavaa suunnittelua METSO:n avulla (OsuMa)
Toteuttaja ja kesto: Suomen metsäkeskus, 2020–2022.
Kohdennetaan luonnonhoitoa paikkatietoaineistojen ja maanomistajilta saatujen tietojen avulla. Maanomistajilta kerätään luontotietoa GIS-pohjaisella sovelluksella. Hankkeen kaksi kokeilualuetta sijaitsevat Mäntyharjulla ja Kuhmoisissa. Hanke osallistaa myös paikallistasoa ja toimijoita alueellisen luonnonhoitosuunnitelman laatimiseen sekä edistää uusien METSO-sopimusten syntymistä ja luonnonhoitotöiden käynnistämistä. 

Lisätietoja

METSO-ohjelma
METSO-ohjelman luonnonhoitohankkeet
METSO-ohjelman yhteistoimintaverkostot