Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fångstbestämmelserna ändras den 1 juni

Jord- och skogsbruksministeriet
23.5.2019 13.56 | Publicerad på svenska 27.5.2019 kl. 13.41
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat två förordningar om fångst av djur. Den ena förordningen gäller ändring av jaktförordningen, den andra hantering av risker som invasiva främmande arter medför. De nya förordningarna rör bland annat hjortdjur, vildsvin och kaja samt mårdhund, mink, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn som har klassats som invasiva främmande arter. Bägge förordningarna böjar gälla den 1 juni.

Den ändrade jaktförordningen ska bland annat hjälpa till att begränsa vildsvinspopulationen och samtidigt förebygga spridning av afrikansk svinpest (ASF). I fortsättningen får vildsvin också fångas med fällor som fångar bytet levande eller med andra motsvarande fångstanordningar. Fällor och andra fångstredskap ska vara sådana att ett fångat djur ryms i dem stående och liggande i naturlig ställning utan att skada sig självt. Fällorna ska därtill kontrolleras två gånger om dygnet.

Enligt den ändrade jaktförordningen får mankhöjden på en drivande hund nu vara 39 centimeter i stället för tidigare 28 centimeter. Vid jakt på hjortdjur får alltså inte användas okopplade drivande hundar med större mankhöjd än 39 centimeter. Att få använda större hundar gör jakten effektivare och lockar nya hundintresserade med i hjortdjursjakten. Ändringen bidrar särskilt till att förvalta vitsvanshjortar.

Kaja ingår nu i de arter som inne i en byggnad får dödas med ett luftvapen. Detta är nödvändigt eftersom kajor ofta söker sig in i byggnader. Ända sedan i fjol har kajan varit en ofredad art.

Viltdjur blev invasiva främmande arter

Mårdhund, mink, bisamråtta, sumpbäver och tvättbjörn räknas inte längre till viltarter. Eftersom dessa arter nu antingen enligt EU-bestämmelserna eller enligt de nationella bestämmelserna är invasiva främmande arter (mink), berörs de från ingången av juni av bestämmelserna i lagen om främmande arter. Till följd av ändringen slutar bland annat arternas fredningstider nu att gälla. Från och med juni är det sålunda möjligt att fånga individer av alla dessa arter året runt.

De bestämmelser i jaktlagen och -förordningen som gäller ofredade djur tillämpas i regel på fångst och eliminering av mårdhundar och andra främmande arter. Trots att arterna inte längre är viltarter, fångas djuren i huvudsak med samma fångstredskap som tidigare. Att använda gift eller elektroniska anordningar är fortfarande förbjudet. Mårdhundar får inte heller i fortsättningen fångas med en fångstsax. Vid jakt på mink och bisamråtta får man använda en sax som är omedelbart dödande. Även vid jakt på sumpbäver får användas en omedelbart dödande fångstsax tillverkad för användning under vatten. 

I fortsättningen får man också använda vissa nya fångstredskap, till exempel  siktanordningar för nattskytte, artificiella ljuskällor och mekaniska anordningar som åstadkommer ljud. En mårdhund eller en annan invasiv främmande djurart får dessutom skjutas i en fälla utan ett lagenligt tillstånd från ägare eller innehavare till en byggnad som ligger närmare än 150 meter. Djur som avlivas med skjutvapen måste annars transporteras långa sträckor, vilket orsakar djuren onödigt lidande.

Det krävs inget jaktkort för att fånga främmande djurarter. Djur får dock fångas endast om man känner till lagens krav och kan handla enligt kraven. Ett djur ska alltid avlivas smärtfritt och så fort som möjligt. Endast personer med tillräckliga kunskaper och färdigheter får avliva djur. Fångsten eller elimineringen får inte heller orsaka risk för människor, husdjur eller vilt. Jägaren måste också med säkerhet identifiera den jagade djurarten och känna till vilka fångstredskap och fångstmetoder är tillåtna. Att bryta mot bestämmelserna är straffbart.

Statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen och promemoria (på finska)
Statsrådets förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter och promemoria (på finska)


Ytterligare information:
Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 050 3315 128 (jaktförordningen)
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 029 516 2456 (förordningen om främmande arter)
e-post: [email protected]

Djur och växter Främmande invasiva arter Vilt