Hoppa till innehåll
Media

Rådet beslutade om fiskemöjligheterna i Östersjön 2024, strömmings- och laxfisket fortsätter som normalt med rimliga kvoter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2023 16.34
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske enades under tisdagen om Östersjöns fiskekvoter för 2024. Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah är mycket nöjd med det ansvarsfulla beslutet.

”Beslutet ligger i linje med bästa tillgängliga vetenskapliga råd, principerna för EU:s gemensamma fiskeripolitik och Finlands mål. Det gläder mig särskilt att rådet har beslutat att det riktade fisket av strömming får fortsätta i enlighet med vetenskapliga råd. Enligt beslutet förutsätter förlängningen av det riktade kommersiella laxfisket i området mellan Skärgårdshavet och Kvarken att ICES gör en bedömning av Finlands och Sveriges tilläggsskyddsåtgärder samt att man får vetenskaplig rådgivning. Denna helhetslösning har stor betydelse för hela fiskerinäringen och den finländska matkulturen i allmänhet”, säger minister Sari Essayah.

I Bottniska viken har strömmingsbeståndet varit på nedgång de senaste åren. Från Naturresursinstitutet har man dock under hösten fått uppmuntrande uppgifter om beståndets tillstånd och att strömmingarnas konditionsfaktor har förbättrats. Mot denna bakgrund beslutade rådet på grundval av vetenskapliga råd att minska strömmingskvoten i Bottniska viken med 31 procent, och dessutom åtog sig Finland och Sverige att förbjuda trålfiske i Bottenhavet 25.5–30.6.2024. Syftet med åtgärden är att freda strömmingen under dess lekvandring och skapa förutsättningar för en stor årspopulation av strömming.

I centrala Östersjön och Finska viken minskades fiskekvoten för strömming med 43 procent och kvoten för vassbuk med 10 procent. Strömmingsbeståndet i dessa områden är svagt, och därför förbjöds trålfiske av strömming och vassbuk i centrala Östersjön och Finska viken våren 2024 som en extra åtgärd för att freda strömmingen under dess lekvandring. Dessutom kom man överens om att trålfiske ska förbjudas i centrala Östersjön, Finska viken, Skärgårdshavet och Ålands hav under en månad på våren för att freda strömmingen när den leker, på samma sätt som i Bottniska viken.

Laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken minskades med 15 procent till 53 967 laxar.  Dessutom begär kommissionen vetenskapligt råd från ICES om ytterligare regleringsåtgärder för laxfiske (både kommersiellt fiske och fritidsfiske) 2024. På basis av det råd som fåtts ska kommissionen före fiskesäsongens början lägga fram ett förslag som möjliggör att laxfisket kan fortsätta i Skärgårdshavet, Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken. Genom tilläggsregleringen stärks skyddet av den värdefulla naturlaxen som anländer tidigt för att lekvandra. Sverige vidtar dessutom regionala åtgärder för att skydda det svaga laxbeståndet i Ljunga älv.

”I sin helhet är jag mycket nöjd med denna ansvarsfulla lösning som överensstämmer med Finlands mål. Det visar att vårt påverkansarbete har lyckats väl. Lösningen är i linje med de vetenskapliga råden och hjälper oss att på bästa möjliga sätt främja livskraftiga fiskbestånd och fiskerinäringens framtid”, säger minister Essayah.

”För oss ålänningar är fisket inte bara ett viktigt område där vi har egen behörighet utan det är också en del av vårt DNA. Det var därför viktigt för mig och landskapsregeringen att vara med under förhandlingarna. Samarbetet med riket har fungerat utmärkt och vi har gått hand i hand genom hela processen. Jag vill tacka både kollegan Essayah och hela det finska förhandlingsteamet för ett mycket gott samarbete”, säger Ålands fiskeriminister Fredrik Karlström.

Mer information:
Risto Lampinen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 295 162 458

Fiskemöjligheterna i Östersjön 2024

Fiskbeståndet i Östersjön

EU TAC 2023 och ändring samt Finlands kvot

Strömming i Bottniska viken 

55 000 ton (– 31 %)             45 092 ton

Strömming i centrala Östersjön                                

40 368 ton (– 43 %)                8 853 ton

Strömming i västra Östersjön                           

788 ton (0 %)

Strömming i Rigabukten 

37 953 ton (– 17 %)

Vassbuk 

201 703 ton (– 10 %)             10 379 ton

Lax i centrala Östersjön/Bottniska viken

53 967 laxar (– 22%)             13 945 laxar

Lax i finska viken

10 144 laxar (7 %)                  9 104 laxar

Torsk i östra Östersjön 

595 ton (0 %)                                10 ton

Torsk i västra Östersjön

340 ton (– 30 %)                             3 ton

Rödspätta  

11 313 ton (0 %)

EU och internationella frågor Fiskar