Hoppa till innehåll
Media

Reformen av skogslagstiftningen fortsätter

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2011 8.16
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet tillsatte i november en arbetsgrupp som fortsätter arbetet med att reformera skogslagstiftningen. Klarare lagbestämmelser och utvecklad rådgivning ska ge skogsägare faktiska valmöjligheter vid beslut om skogsbehandlingsmetoderna. Ett mål är också att motivera ägarna att sköta skogarna på ett aktivt sätt och på så vis öka utbudet av virke. Ändringarna i lagstiftningen är planerade att träda i kraft år 2013.

Den breda arbetsgruppen har inlett arbetet fartfyllt. Behoven av ändringar har diskuterats i god anda. Senast 30.6.2012 lämnar arbetsgruppen förslaget till ändringar i skogslagen och statsrådets förordning som utfärdas med stöd av skogslagen. Utifrån ändringarna arbetas fram regeringens propositioner. Vid beredning av ändringarna iakttas målen i statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram, skogsägarnas mål och värden samt det nationella skogsprogrammets 2015 riktlinjer för hållbar vård och användning av skog.

Reformens mål är att minska detaljerad reglering av skogsbehandling, men hålla kvar de huvudsakliga riktlinjerna för hållbar skogsvård, dvs. skyldigheten att förnya skogen och växande avkastning. Arbetsgruppen arbetar med ändringar som gäller t.ex. sätten att utföra beståndsvårdande avverkningar för att skogar i olika åldrar faktiskt ska utgöra en alternativ skogsbehandlingsmetod. Bestämmelserna om mängden träd som lämnas kvar i skogen vid beståndsvårdande avverkningar kommer i huvudsak att ligga i linje med bestämmelserna i den gällande skogslagen.

Ytterligare arbetar gruppen med ändringar i bl.a. bestämmelserna om kraven på förnyelse. Arbetsgruppen diskuterar under vintern och våren om det är ändamålsenligt att underlätta kraven eller är det motiverat att slopa dem helt. Gruppen behandlar också till exempel frågan om precisering av 10 § som handlar om tryggande av skogsnaturens biologiska mångfald.

Ändringarna i skogslagstiftningen och uppfyllandet av ändringsprocessens mål ställer också nya krav på experterna inom rådgivningen. Rekommendationerna om skogsvård och skogsexperternas rådgivning ska således också uppdateras så att de möter de nya kraven. Det här förutsätter också en utbildningsreform.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Juha Ojala, tfn 050 413 55 15
överinspektör Matti Mäkelä, tfn 040 775 95 58

Arbetsgruppens sammansättning

ordförande
avdelningschef Juha Ojala, jord- och skogsbruksministeriet

vice ordförande
forstrådet Marja Hilska-Aaltonen, jord- och skogsbruksministeriet

medlemmar
skogsexpert Sini Eräjää, Finlands naturskyddsförbund
forskningsdirektör Paula Horne, Pellervo ekonomisk forskning PTT
skogsexpert Lea Jylhä, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK
(personlig suppleant skogsdirektör Juha Hakkarainen, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK)
markanvändnings- och miljöchef Lauri Karvonen, Forststyrelsen
chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, Finlands viltcentral
(personlig suppleant avdelningschef Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet)
äldre regeringssekreterare Maija Kaukonen, jord- och skogsbruksministeriet
expert på virkesproduktion Arto Koistinen, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
myndighetschef Ilkka Koivisto, Skogscentralen Tavasland-Nyland
forstrådet Marja Kokkonen, jord- och skogsbruksministeriet
professor Kari Mielikäinen, Skogsforskningsinstitutet
ordförande Rauno Numminen, Suomen Metsätilanomistajien liitto r.y.
ordförande Håkan Nystrand, Skogsbranschens experter METO
regeringsrådet Elise Pekkala, arbets- och näringsministeriet
(personlig suppleant strategidirektör Sixten Sunabacka, arbets- och näringsministeriet)
verksamhetsledare Juha Rautakoski, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso
generalsekreterare Liisa Rohweder, WWF Finland
markanvändnings- och fastighetsdirektör Jorma Saarimaa, UPM-Kymmene Oyj
skogs- och miljödirektör Tomi Salo, Metsäteollisuus ry
(personlig suppleant skogschef Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry)
regeringsrådet Satu Sundberg, miljöministeriet
(personlig suppleant konsultativa tjänstemannen Harri Karjalainen, miljöministeriet)
äldre forskare Sauli Valkonen, Skogsforskningsinstitutet

sekreterare
överinspektör Matti Mäkelä, jord- och skogsbruksministeriet

Jari Koskinen