Hyppää sisältöön
Media

Metsälainsäädännön uudistamistyö jatkuu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2011 8.16
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö asetti metsälainsäädännön uudistamista valmistelevan jatkotyöryhmän marraskuussa. Lainsäädäntöä selkeyttämällä ja neuvontaa kehittämällä pyritään antamaan metsänomistajille todellinen valinnanmahdollisuus metsänkäsittelymenetelmistä päätettäessä. Tavoitteena on myös motivoida heitä hoitamaan aktiivisesti metsiään ja sitä kautta lisätä puuntarjontaa. Metsälainsäädäntöön tehtävien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2013.

Laajapohjaisen työryhmän työ on käynnistynyt vauhdikkaasti ja muutostarpeista on keskusteltu hyvässä hengessä. Työryhmä antaa 30.6.2012 mennessä esityksensä metsälakiin ja sen nojalla annettavaan valtioneuvoston asetukseen tehtävistä muutoksista, joiden perusteella valmistellaan tarvittavat hallituksen esitykset. Metsälainsäädäntöön tehtävien muutosten valmistelussa otetaan huomioon pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman tavoitteet, metsänomistajien erilaiset tavoitteet ja arvot sekä Kansallinen metsäohjelma 2015:n linjaukset metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä.

Lakiuudistuksessa on tarkoitus vähentää yksityiskohtaista metsien käsittelyä koskevaa säätelyä, mutta säilyttää kestävän metsänhoidon päälinjaukset eli uudistamisvelvoite ja kasvava tuottotavoite. Työryhmä valmistelee muutoksia esimerkiksi kasvatushakkuiden toteuttamistapoihin, jotta esimerkiksi eri-ikäisrakenteisen metsän edellytyksiä vaihtoehtoisena metsänkäsittelymenetelmänä voidaan parantaa. Kasvatushakkuiden osalta lakirajat metsään jätettävän puuston määrästä säilyvät näillä näkymin pääsääntöisesti nykyisen metsälain mukaisina.

Lisäksi työryhmä valmistelee muutoksia muun muassa metsän uudistamista koskevaan säätelyyn. Työryhmä tarkastelee talven ja kevään aikana, onko uudistamiskypsyysrajojen väljentäminen tarkoituksenmukaista vai olisiko niistä perusteltua luopua kokonaan. Työryhmässä käsitellään myös esimerkiksi metsälaissa metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi säädetyn 10§:n tarkentamista.

Metsälainsäädäntöön tehtävät muutokset ja muutosprosessin tavoitteiden toteuttaminen asettaa uusia vaatimuksia myös metsätalouden neuvonnan parissa työskenteleville ammattilaisille. Täten myös metsänhoitosuositukset ja metsäalan ammattilaisten antama neuvonta päivitetään vastaamaan uusia tavoitteita. Tämä edellyttää myös alan koulutuksen uudistamista tältä osin.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Juha Ojala, puh. 050 413 55 15
ylitarkastaja Matti Mäkelä, puh. 040 775 95 58

Työryhmän kokoonpano

puheenjohtaja
osastopäällikkö Juha Ojala, maa- ja metsätalousministeriö

varapuheenjohtaja
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö

jäsenet
metsäasiantuntija Sini Eräjää, Suomen Luonnonsuojeluliitto
tutkimusjohtaja Paula Horne, Pellervon taloustutkimus PTT
metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y.
(henkilökohtainen varajäsen metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK r.y.)
maankäyttö- ja ympäristöpäällikkö Lauri Karvonen, Metsähallitus
julkisten hallintotehtävien päällikkö Sauli Härkönen, Suomen riistakeskus
(henkilökohtainen varajäsen osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö)
vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, maa- ja metsätalousministeriö
puutuotannon asiantuntija Arto Koistinen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
viranomaispäällikkö Ilkka Koivisto, Metsäkeskus Häme-Uusimaa
metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö
professori Kari Mielikäinen, Metsäntutkimuslaitos
puheenjohtaja Rauno Numminen, Suomen Metsätilanomistajien liitto r.y.
puheenjohtaja Håkan Nystrand, Metsäalan asiantuntijat ry METO
hallitusneuvos Elise Pekkala, työ- ja elinkeinoministeriö
(henkilökohtainen varajäsen strateginen johtaja Sixten Sunabacka, työ- ja elinkeinoministeriö)
toiminnanjohtaja Juha Rautakoski, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso
pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi
maankäyttö- ja kiinteistöjohtaja Jorma Saarimaa, UPM-Kymmene Oyj
metsä- ja ympäristöjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry
(henkilökohtainen varajäsen metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry)
hallitusneuvos Satu Sundberg, ympäristöministeriö
(henkilökohtainen varajäsen neuvotteleva virkamies Harri Karjalainen, ympäristöministeriö)
vanhempi tutkija Sauli Valkonen, Metsäntutkimuslaitos

sihteeri
ylitarkastaja Matti Mäkelä, maa- ja metsätalousministeriö

Jari Koskinen