Hoppa till innehåll
Media

Regeringen fastställde nationella jordbruksstöd 2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 14.01 | Publicerad på svenska 27.1.2022 kl. 14.49
Pressmeddelande
Ruusukaalia Pirkanmaalla. Kuva Veli-Pekka Reskola

Regeringen fattade i dag den 27 januari beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2022. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta.

Det nationella produktionsstödet 2022 uppgår sammanlagt till cirka 322,9 miljoner euro. Det anvisade anslaget är cirka 2 miljoner euro mindre än 2021. Av den totala stödsumman upptar nordligt stöd ungefär 93 procent och nationellt stöd till Södra Finland cirka fem procent. Övriga nationella stöd upptar något under två procent av stödsumman, av vilken största delen används för stödet för sockerbeta.

De nationella jordbruksstöden kompletterar EU:s gemensamma stödsystem. EU:s jordbrukspolitik har stränga gränser för användningen av de nationella jordbruksanslagen. Stöden får inte snedvrida konkurrensen på EU:s gemensamma marknad. Finlands nationella stödformer som EU-kommissionen har godkänt bygger på våra nordliga produktionsförhållanden och höga produktionskostnader som följer av dem. Det senaste beslutet som möjliggör nordligt stöd är kommissionens beslut (EU) 2021/2312 om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland (delgivet med nr C (2021) 8773).

Jordbruksstöden har en väldigt stor betydelse för gårdarnas lönsamhet och därigenom för bevarandet av den inhemska matproduktionen. Utan stöd skulle primärproduktionen ske i en mycket mindre skala och vara kraftigt koncentrerad eftersom det inte går att täcka de höga produktionskostnaderna enbart med marknadsinkomsten.

Stödbeloppen delas på samma sätt som tidigare

Det nordliga stödet minskar med cirka 2,6 miljoner euro jämfört med 2021. Det nationella stödet till södra Finland är detsamma som 2021 i enlighet med EU-förordningen om övergångsperioden 2021–2022. I stöd för sockerbeta betalas i hela landet 350 euro per hektar på samma sätt som tidigare.

Över hälften av det nordliga stödet, det vill säga cirka 160 miljoner euro, går till produktion av mjölk. Det totala stödbeloppet för mjölk har legat på denna nivå redan i flera års tid. Stödet per liter har preciserats årligen enligt utvecklingen av den producerade kvantiteten. Genom den post som betalas för mjölk i efterskott i början av 2023 ser man till att anslaget används fullt ut.

Nationellt stöd till Södra Finland betalas för svin- och fjäderfäskötseln samt trädgårdsodlingen enligt EU-förordningen om övergångsperioden 2021–2022 och Europeiska kommissionens beslut. Totalt sett ligger stödbeloppen på samma nivå som 2021. Det frikopplade stödet för svin- och fjäderfäproduktion stiger inom AB-området med en euro per enhet inom referenskvantiteten och inom C-området med 1–2 euro per enhet som överskrider referenskvantiteten.  När det gäller stödet för växthusproduktion ligger de arealbaserade stöden på en aning lägre nivå än 2021 på grund av att odlingsarealerna har förändrats. I fråga om lagringsstöd för trädgårdsodling är stödnivåerna desamma som 2021. 

Villkoren i programmet för nationellt stöd till södra Finland 2020, som kommissionen godkände 2014, tillämpas i enlighet med EU-förordningen om övergångsperioden fram till utgången av 2022. Det kommande stödsystemet 2023–2027 bereds i år.

De nordliga stöden ändras inte 

Stöden för slaktkvigor, dikor och dikokvigor samt tjurar och stutar ligger på 2021 års nivå. Stöden för tackor och hongetter ändras inte.

När det gäller frikopplat nordligt stöd för svin- och fjäderfäskötseln är stödnivån för de mindre referenskvantiteterna densamma som 2021, det vill säga under 200 djurenheter. Stödnivån för de referenskvantiteter som överskrider taket är kalkylmässigt på samma nivå som det frikopplade stödet i Södra Finland. Stödet för dessa enheter stiger med 1 eller 2 euro per enhet inom referenskvantiteten. Svin- och fjäderfäuppfödarnas referenskvantiteter som räknats i form av djurenheter fastställdes gårdsspecifikt när det frikopplade stödet infördes år 2009. Då beslutades det att i området för nordligt stöd ska stödet fastställas enligt gårdsstorleken.

Stödnivån för nordligt hektarstöd, allmänt hektarstöd och nordligt hektarstöd till unga jordbrukare ligger på samma nivå som 2021. Enhetsstöden inom det nordliga stödet för växthusproduktion är något högre än 2021 på grund av att odlingsarealerna har förändrats.

Mer information: 
Martti Patjas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2474
Mika Survonen, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2215
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193
Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 0295 16 2289
Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347


 

Mat och jordbruk