Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringen av foderlagen går vidare till riksdagen

Jord- och skogsbruksministeriet
31.10.2019 14.32
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade i dag en proposition med förslag till ändring av foderlagen till riksdagen. Efter ändringen följer lagen ändringarna i EU-lagstiftningen och möter de nationella behoven. Enligt den nya lagen ska Livsmedelsverket få flera myndighetsuppgifter som gäller export och som verket i praktiken redan har skött. Utvecklingen av foderlagstiftningen ska säkerställa att fodret är säkert för djuren och att kvaliteten på animaliska livsmedel är god.

En ny uppgift för Livsmedelsverket är att utfärda exportlicenser. Livsmedelsverket ska också vid behov medverka i arbetet med att utreda de importkrav som myndigheterna i mottagarlandet ställer och de eventuella transiteringskraven när foder exporteras till länder utanför EU. Livsmedelsverket ska också enligt prövning upprätta exportutredningsrapporter och andra nödvändiga handlingar. I praktiken sköter Livsmedelsverket redan dessa uppgifter, även om det inte tidigare har funnits uttryckliga bestämmelser om det i foderlagen.

En tydlig lagstiftning ökar tillförlitligheten i verksamheten för foderföretagarna och förebygger osund konkurrens. Det primära ansvaret för fodersäkerheten ligger hos aktörerna. Det är myndigheternas skyldighet att med egna åtgärder se till att foderföretagarna fullgör sina skyldigheter.

Foderlagstiftningens viktiga mål är att säkerställa att fodret är säkert för djuren och att kvaliteten på animaliska livsmedel är god. Internationellt sett är fodersäkerheten av hög standard i Finland.

Ytterligare information:
Marita Aalto, konsultativ tjänsteman, tfn 040 593 0136, marita.aalto(at)mmm.fi
Hannu Miettinen, lagstiftningsråd, tfn 040 158 9401, hannu.miettinen(at)mmm.fi

Djur och växter Jari Leppä Mat och jordbruk