Hoppa till innehåll
Media

Riktlinjer för hanteringen av riskerna för torka i Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2024 13.46
Pressmeddelande

Hanteringen av riskerna för torka i Finland utvecklas på ett övergripande sätt för att minska de samhälleliga konsekvenserna av torka. I de nationella riktlinjerna fastställs målen och åtgärderna. Remissförfarandet om riktlinjerna pågår till den 11.6.2024.

Trots att Finland har rikliga vattenresurser, orsakar torka redan nu konsekvenser för samhället i Finland. Som en följd av klimatförändringen beräknas torrperioder förekomma allt oftare och i allt större utsträckning i en stor del av Finland.

I Finland har man inte tidigare riktat uppmärksamhet mot riskerna för torka på ett övergripande sätt, men nu har man tagit itu med det. Vid statsrådet har det beretts nationella riktlinjer för hur man ska hantera risker för torka. Remissförfarandet om riktlinjerna har inletts. Genom riktlinjerna skapas en grund för anpassningsarbetet och riskhanteringen samt presenteras metoder för att utveckla riskhanteringen.

”Riskerna för torka bör hanteras systematiskt och långsiktigt. Det är billigare och effektivare att basera sin riskhantering på framförhållning än att reagera när krisen pågår”, säger konsultativa tjänstemannen Lauri Ahopelto.

För att förbättra hanteringen av risker för torka i Finland behövs flera åtgärder av många olika intressegrupper. Vattentjänsterna och jordbruket är de sektorer i Finland som löper störst risk. Även skogsbruket, vattenkraften och ekosystemen lider av torrperioder. 

Av regionerna är det södra och sydvästra Finland som är mest sårbara för torka. I dessa regioner bedrivs det mycket jordbruk, och yt- och grundvattenresurserna är mer begränsade än i övriga Finland. Konsekvenserna av torka kan trots det uppstå var som helst i Finland.

Hanteringen av riskerna för torka utgörs av tidiga varningar och indikatorer, sårbarhets- och riskanalyser samt riskhanterings- och beredskapsplaner. 

Med hjälp av indikatorerna görs en uppskattning av när en torrperiod börjar, hur allvarlig den är och när den slutar. Med hjälp av sårbarhets- och riskanalyser är det möjligt att identifiera riskområden och få en bättre förståelse för våra risker för torka. Med hjälp av riskhanterings- och beredskapsplaner kan man systematiskt minska de risker som orsakas av torka. 

Jord- och skogsbruksministeriet ser till att hanteringen av risker för torka samordnas och följs på riksomfattande nivå i samarbete med andra ministerier. NTM-centralerna stöder och samordnar hanteringen av riskerna för torka i sina områden. Översvämningscentret utarbetar riksomfattande tidiga varningar och upprätthåller lägesbilden.

Länkar
Utkastet till rapport om nationella riktlinjer för hantering av risker för torka och begäran om utlåtande finns i tjänsten utlåtande.fi.

Mer information
Lauri Ahopelto, konsultativ tjänsteman, lauri.ahopelto@gov.fi, tfn 050476 2023

Under 2000-talet har Finland upplevt två allvarliga torrperioder
Globalt sett är torka en av de mest förödande naturkatastroferna. Trots sina rikliga vattenresurser löper även Finland risk att drabbas av konsekvenserna av torka.

Under 2000-talet har Finland upplevt två allvarliga torrperioder, åren 2002–2003 och år 2018. Utöver dessa har det under de senaste fem åren, 2019 och 2023, förekommit mycket torra perioder.

Den allvarliga torkan 2018 inföll på sommaren och orsakade enligt vissa uppskattningar förluster på över 400 miljoner euro inom jordbrukssektorn. Regeringen gav då ett stödpaket på 86,5 miljoner euro för jordbruket på grund av torkan. 

Klimatförändringen förlänger växtperioden men ökar samtidigt avdunstningen och torrperioderna. Detta innebär att om jordbruket inte kan anpassa sig till klimatförändringen, är en längre växtperiod inte till någon nytta.