Hoppa till innehåll
Media

Odling av rörflen ökar snabbt i Finland

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2006 9.00
Pressmeddelande -

I Finland odlas rörflen på ca 9 000 ha och intresset för odlingsavtal växer fortfarande. Målet är 100 000 ha rörflen år 2015. Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som utreder frågor kring åkerbiomassa, biobränslen för fordon och biogas överlämnade i dag den andra mellanrapporten till jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja.

I dag ligger stödet för rörflen på samma nivå som stödet för foderspannmål vilket har ökat intresset för denna gröda. När odlingen av rörflen har blivit populärare har detta lyft fram vissa produktionstekniska problem som åtminstone tillfälligt kan leda till att odlingsavtal inte kan ingås i önskad takt. Det som har medfört problem är de svåra förhållandena under vårens skördearbete, stort spill vid skörden, olönsamma transporter av rörflensbalar, lagring av skörden samt bristerna i krossnings- och blandningstekniken. Enligt arbetsgruppen är det viktigt att man lägger ner både arbete och resurser på att lösa dessa problem.

Användningen av halm för produktion av energi ökade inte avsevärt under år 2005 men frågan studeras på olika håll. Det är i synnerhet de tekniska problemen vid bränning av halm som minskar möjligheterna att använda halm. I Finland används spannmål för eldning tills vidare i en rätt liten skala men intresset har växt på grund av det låga marknadspriset på spannmål och det stigande oljepriset. I fjol odlades spannmål på 370 ha varav merparten var havre.

Förutom rörflen, halm och spannmål odlas det inte just några andra energigrödor i Finland. Eventuella framtida energigrödor kan vara hampa och lin. Enligt arbetsgruppen borde man utreda produktionspotentialen hos dessa grödor samt hur de lämpar sig för energiproduktionen. Arbetsgruppen vill ge mer information, handledning och utbildning i frågor som rör produktion och användning av åkerenergi.

Jordbrukare är allt mer intresserade av att bygga biogasanläggningar på sina gårdar. Detta beror på att energikostnaderna är höga och att behandling och förvaring av gödsel måste ordnas på något sätt. Därtill försöker jordbrukare finna nya inkomstkällor. Den lönsamhetskalkyl som ingår i rapporten visar att det lönar sig att producera biogas på gården om gården har över tusen svin eller över hundra kor. Produktionen kan även vara lönsam på mindre gårdar om anläggningen också bränner avfall som kommer utanför gården eller om gården säljer energi.

Enligt utredningen till rapporten är miljökonsekvenserna av produktionen av åkerenergi och biogas i många avseenden positiva. Jämfört med ettåriga växter har rörflen som är en mångårig växt en mycket gynnsam inverkan på jordmånen och vattendraget. Biogasanläggningarna gör att näringsämnen cirkulerar snabbare vilket innebär minskad eutrofiering av vattendragen. Arbetsgruppen anser dock att miljökonsekvenserna måste utredas i mer detalj.

Arbetsgruppen ska lämna slutrapporten i slutet av år 2006.

Ytterligare information ges på jord- och skogsbruksministeriet av

lantbruksrådet Taina Vesanto, tfn 09-160 542 40, 040 740 9415 och

överinspektör Elina Nikkola, tfn 09-160 525 03

>> Den andra mellanrapporten