Hoppa till innehåll
Media

Salmonellaarbetsgruppen föreslår ändringar i värmebehandling och provtagning av

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2009 10.30
Pressmeddelande -

Helsingfors 18.8.2009

Arbetsgruppen vid jord- och skogsbruksministeriet föreslår brådskande ändringar i lagstiftningen om värmebehandling och provtagning av foder. Arbetsgruppen vill också se en strängare kontroll av salmonella hos produktionsdjur. Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila fick arbetsgruppens rapport i dag.

Arbetsgruppen presenterar tre förslag till minimikrav för värmebehandlingen. Enligt det första alternativet upphettas foderblandningar för alla djurarter som hör till programmet för övervakning av salmonella (fjäderfä, svin, nötkreatur) genomgående till minst 81 grader. Det andra alternativet går ut på att foderblandningar för fjäderfä upphettas till minst 81 grader och för nötkreatur och svin till 75 grader. Det tredje alternativet innebär att foderblandningar för fjäderfä upphettas till 81 grader och på andra produktionsdjurs foderblandningar ställs inte några krav om värmebehandling.

Enligt arbetsgruppens mening är tagning av prov från importerade råvaror och fodertillverkarnas produktionsmiljö de viktigaste när det gäller provtagning av foder. Arbetsgruppen föreslår närmare bestämmelser om minimifrekvens för provtagning i produktionsmiljön och de viktigaste provtagningsobjekten. Vidare föreslår arbetsgruppen ett större antal prov från importerade vegetabiliska proteinråvaror. Provtagning vid import ska också i fortsättningen skötas av myndigheter.

Avsikten är att förordningen om övervakning av salmonella hos höns, gödkyckling och kalkon revideras i år och förordningen om övervakning av salmonella hos nöt och svin år 2010. Båda förordningarna kommer också att innehålla bestämmelser om foder.

Arbetsgruppen föreslår också en obligatorisk tagning av prov från produktionsmiljön på de gårdar som mottagit salmonellasmittat foder. Enligt det första alternativet axlar myndigheten ansvaret för provtagningen, enligt det andra ligger ansvaret hos gården.
Vid betydande smitta i foder ska restriktiva föreskrifter ges före provtagningen på gården och i lindrigare fall först efter en bekräftad salmonellasmitta.

Arbetsgruppen tog också upp frågor som enligt gruppen är viktiga att diskuteras till exempel i samband med revideringen av foderlagen år 2010. Bland frågorna märks bl.a. objekt för provtagningar utförda av myndigheter, krav på kontrollaboratorier, behandling av smittat foder med kemikalier och hantering av exceptionella situationer.

Salmonellaarbetsgruppen bestod av företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsäkerhetsverket (Evira) och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
konsultativa tjänstemannen Marita Aalto, tfn 09-160 53346, 040 593 0136
veterinärrådet Terhi Laaksonen, tfn 09-160 52782, 0400 396 488

Sirkka-Liisa Anttila