Hoppa till innehåll
Media

Samnordisk beredskapsövning för mul- och klövsjuka

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2005 9.13
Pressmeddelande -

De nordiska länderna ordnar en gemensam beredskapsövning för mul- och klövsjuka 19-23.9.2005. Övningens syfte är att testa de beredskapsplaner som utarbetats för mul- och klövsjuka i respektive land samt att främja det nordiska samarbetet kring epizootier. Ett effektivt samarbete är till nytta också vid bekämpningen av andra djursjukdomar än mul- och klövsjuka.

Övningen, som också kallas Heluna 2005, bygger på ett fiktivt scenario som utgår från att sjukdomen misstänks och konstateras förekomma på olika gårdar i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island. De boskapsgårdar som deltar i övningen har valts ut på basis av sitt läge och andra egenskaper som är viktiga med tanke på genomförandet av övningen. Gårdarna deltar frivilligt.

Mul- och klövsjukan är en virussjukdom som sprids mycket lätt bland klövdjur såsom nötkreatur, svin, får och getter. Symptomen är blåsor på tungan, munnens slemhinnor, klövarna och juvren. Andra symptom är ökad salivavsöndring och smackningar med tungan. De ömma blåsorna i munnen hindrar djuret från att äta vilket leder till att mjölkproduktionen upphör eller åtminstone sjunker drastiskt hos mjölkboskap. Hälta är ett typiskt symptom hos svin, får och getter. Dödligheten är vanligen låg, utom hos unga djur. De största förlusterna orsakas av den minskade produktionen. Sekundära bakteriesjukdomar i likhet med juverinflammation gör att djuren tillfrisknar långsammare.

Mul- och klövsjukan smittar inte till människor.

Mul- och klövsjukan är den djursjukdom som främst lägger hinder i vägen för den interna-tionella handeln med klövdjur och produkter av dem. Den epidemi som drabbade Storbritannien år 2001 uppskattas ha orsakat samhället kostnader på upp till fyra miljarder euro. Kostnaderna drabbade inte bara boskapsuppfödare och företagare på landsbygden utan också skattebetalarna. Såväl med tanke på djurens välbefinnande som för att minimera de ekonomiska förlusterna är det av vikt att sjukdomen bekämpas snabbt och effektivt.

I Finland påträffades mul- och klövsjukan senast år 1959. Det senaste fallet i Norden konstaterades i Danmark år 1983.

Nordiska ministerrådet har finansierat planeringen och genomförandet av övningen.

Närmare upplysningar:

Veterinäröverinspektör Taina Aaltonen, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 09-160 53437

Avdelningschef Matti Aho, jord- och skogsbruksministeriet,

tfn 09-160 53380, 040 516 9857