Hoppa till innehåll
Media

Ansökningstiden för stöd för investeringar inom svin-, broiler- och kalkonsektor

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2010 11.07
Pressmeddelande -

Statsrådet antog i dag en förordningsändring som möjliggör ansökan om stöd för nybyggnad och utbyggnad av svingårdar och broiler- och kalkonhallar. Ytterligare finns det nu fem nya investeringsobjekt som förbättrar välbefinnandet hos svin.

Stöd för ny- och utbyggnad kan i år beviljas i en omfattning som motsvarar 33 000 nya djurplatser. En djurplats motsvarar en suggplats, 168 broilerplatser eller 35 kalkonplatser. Eventuella investeringar på ank- eller gåsgårdar inverkar inte på kvoten. Stödet fortsätter nästa år om kravet om 33 000 djurplatser inte uppfylls i år.

Nya investeringar som förbättrar välbefinnandet hos svin är

1. avlägsnande av grisningshäckar och ombyggnad av grisningsboxar vid övergång till fri grisning,
2. byte av spaltgolv i svinboxen till ett golv som till minst två tredjedelar har fast underlag,
3. utbyggnad av utfodringshäckarna för sinsuggor så att häcken är minst 650 millimeter bred,
4. montering av en mekanisk anordning i svinstallet för utdelning av strö eller motsvarande material som svinen kan böka i,
5. montering av anordningar eller system i svinstallets gödselränna avsedda att kyla ned gödseln och minska gödselgaserna.

Nästa ansökningstid för jordbrukets investeringsstöd är 15.4 - 15.8.2010. Ansökan om investeringsstöd för svin- och fjäderfägårdar och pälsdjursuppfödning samt för stöd som främjar miljöskydd, djurens välbefinnande och produktionshygien sker under två tidsperioder, dvs. 15.4 - 31.5.2010 och 1.6 - 15.8.2010. Vissa producenter kan således få ett stödbeslut redan i juni och inleda arbetet i sommar. Alla beslut om stöd fattas först efter ansökningstidens slut. Byggarbetet kan inledas efter att stödet är beviljat.

Ett ansökningsförbud har gällt för ny- och utbyggnadsinvesteringar inom svinsektorn sedan slutet av år 2002. Från juli 2007 har det inte varit möjligt att ansöka om stöd för nybyggnad eller utbyggnad av broiler- och kalkonhallar.

På grund av ett svårt marknadsläge ligger äggproduktionens ny- och utbyggnadsinvesteringar utanför systemet med investeringsstöd. Stöd kan endast beviljas om man bygger om burhönshus till golvhönshus eller flervåningssystem för frigående hönor eller om man byter ut hönsburar mot inredda burar. Om man tar inredda burar i bruk, kan stöd inte beviljas för den delen av investeringen som ökar antalet hönsplatser.

Mer information ges på jord- och skogsbruksministeriet av:
överinspektör Hannu Porkola, tfn 09 160 54247, 0400 736 631
lantbruksrådet Esko Juvonen, tfn 160 53345, 040 733 6218

Sirkka-Liisa Anttila