Hoppa till innehåll
Media

Förhandlingsresultat om stöden för svin- och fjäderfäskötsel

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2009 10.20
Pressmeddelande -

Staten och jordbruksproducenterna (MTK och SLC) uppnådde i dag ett förhandlingsresultat om nationella stöd för svin- och fjäderfäskötsel år 2009. I resultatet ingår också riktlinjer för åren 2010 och 2011.

År 2009 ska stöden till svin och fjäderfä frikopplas från produktion i hela landet. Besluten som gäller Södra Finland (stödregionerna A och B) har tagits redan tidigare. När det rör området för det nordliga stödet fattas motsvarande beslut efter att kommissionen meddelat beslutet om stödsystemet inom området nordligt stöd och riksdagen har godkänt de ändringar som behövs i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Anledningen till ändringen av stödsystemet är bl.a. att produktionen inom svin- och fjäderfäsektorn har ökat under de senaste åren.

Inom stödregionerna A och B betalas stödet enligt kommissionens beslut. Med beaktande av hektarstödet för husdjurslägenheter är minskningen ca 6,5 procent. Såväl under år 2009 som år 2010 sjunker det maximala husdjursstödet med sju procent jämfört med föregående år.

Enligt förhandlingsresultatet ska stödsumman (i miljoner euro) till svin och fjäderfä inom området för nordligt stöd sjunka med 3,2 procent jämfört med i fjol. I enlighet med riktlinjerna för 2010 och 2011 är nedskärningen inom området för nordligt stöd i princip ca hälften av nedskärningen i stödregionerna A och B.

Inom området för nordligt stöd ska det från produktion frikopplade stödet till svin och fjäderfä från 2009 graderas enligt gårdarnas storlek. Upp till 200 djurenheter [1] får alla områdets gårdar ett lika stort stöd. För den del som överstiger 200 djurenheter är stödet mindre, dvs. lika stort som inom regionerna A och B i år.

Det frikopplade stödet utbetalas enligt en gårdsspecifik referenskvantitet som i huvudsak bygger på 2007 års produktionskvantitet. I vissa fall är det möjligt att använda 2006 års produktionskvantitet eller ansöka om höjning av 2007 års referenskvantitet. På grund av dessa ändringar och höjningar uppskattas det att referenskvantiteten (enhetsantalet) är 4-7 procent större än det antal djurenheter som ligger till grund för utbetalningen av 2007 års stöd. Därför kommer enhetsstöden att ändras mer i år än anslaget. På gårdsnivå beror ändringen i stödet utöver på enhetsstödet också på storleken av gårdens referenskvantitet och driftsinriktning.

Förhandlarna enades också om vissa uttalanden som man tar med i stödlösningen. De viktigaste hänger samman med svin- och fjäderfäsektorns investeringsstöd och utarbetande av ett utvecklingsprogram.

För att man ska kunna införa ett system med investeringsstöd kräver detta kommissionens tillstånd. Förhandlarna föreslår att man ansöker om tillstånd genast när villkoren för ansökan anses uppfyllas. Målet är att ansökan om stöd kan inledas mot slutet av 2009. Avsikten är att stödnivåerna är enhetliga i hela landet. Investeringar i utvidgning av äggproduktion lämnas också i fortsättningen utan stöd.

Vidare föreslår förhandlarna att man inleder ett treårigt program för att utveckla svin- och fjäderfäsektorn. Programmets mål är att analysera svin- och fjäderfäsektorns läge i den förändrade omvärlden och finna sätt att förbättra sektorns inkomstbildning, lönsamhet och konkurrenskraft bl.a. med hjälp av forskning, rådgivning och utbildning.

Ytterligare föreslår förhandlarna att jord- och skogsbruksministeriet tar fram ett förslag om att höja den övre gränsen för stödet av djurens välbefinnande som nu är 5 000 euro eller att slopa gränsen helt från 2010 samt utreder möjligheterna att utvidga stödet att också omfatta fjäderfäsektorn.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Heimo Hanhilahti, tfn 09-160 53311, 040 513 2120
konsultativa tjänstemannen Esa Hiiva, tfn 09-160 52657, 040 733 6225
ministerns specialmedarbetare Minna-Mari Kaila, tfn 09-160 53302, 040 775 6060

[1] I huvudproduktionsområdena inom området för nordligt stöd C1 och C2 motsvarar detta 286 suggor eller ca 867 platser för köttsvin (enligt antagandet att man producerar tre partier per år), ca 16 000 hönsplatser och 42 000–43 000 djurplatser för broiler.

Sirkka-Liisa Anttila