Hyppää sisältöön
Media

Sika- ja siipikarjatalouden tuista neuvottelutulos

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2009 10.20
Tiedote -

Valtion ja maataloustuottajien (MTK ja SLC) kansallisen tuen neuvottelijat pääsivät tänään sopimukseen vuoden 2009 kansallisista sika- ja siipikarjatalouden tuista. Neuvottelutulokseen sisältyy myös linjauksia vuosille 2010 ja 2011.

Vuonna 2009 sika- ja siipikarjatalouden tuet irrotetaan tuotannosta koko maassa. Etelä-Suomen (tukialueet A ja B) osalta kansalliset päätökset tästä on jo tehty. Pohjoisen tuen alueella vastaavat päätökset tehdään sen jälkeen, kun komissio on antanut päätöksen pohjoisen tuen alueella sovellettavasta tukijärjestelmästä ja eduskunta on hyväksynyt tarvittavat muutokset maa- ja puutarhatalouden kansallista tuista annettuun lakiin. Tukijärjestelmämuutoksen syynä on mm. sika- ja siipikarjatalouden tuotannon kasvu viime vuosina.

Tukialueilla A ja B sika- ja siipikarjatalouden tuki maksetaan komission päätöksen mahdollistamalla tasolla. Kotieläintilan hehtaarituki huomioon ottaen alenema on keskimäärin noin 6,5 prosenttia. Vuosina 2010 ja 2011 kotieläintuen enimmäismäärä alenee kumpanakin vuonna 7 prosenttia edellisvuodesta.

Neuvottelutuloksen mukaan pohjoisen tuen alueella sika- ja siipikarjatalouden tuen määrä (milj. euroina) alenee 3,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Vuosien 2010 ja 2011 osalta linjattiin, että pohjoisen tuen alueella tukimuutos on lähtökohtaisesti noin puolet tukialueiden A ja B tukimuutoksesta.

Saavutetun neuvottelutuloksen mukaan pohjoisen tuen alueella sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki porrastetaan vuodesta 2009 alkaen tilakoon mukaan. Tuki maksetaan kaikille pohjoisen tuen alueen tiloille samansuuruisena 200 eläinyksikköön [1] saakka. Yli 200 eläinyksikön ylittävältä osalta tuki olisi alempi ja se olisi tänä vuonna sama kuin tukialueilla A ja B.

Tuotannosta irrotettu tuki maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella, joka pohjautuu pääosin vuoden 2007 tuotantomäärään. Eräissä tapauksissa on mahdollista käyttää vuoden 2006 tuotantomäärää tai hakea korotusta vuoden 2007 viitemäärään. Näiden muutos- ja korotusperusteiden vuoksi tuotannosta irrotetun tuen viitemäärän yksikkömäärän arvioidaan olevan 4-7 prosenttia vuoden 2007 tuen maksun perusteena olevaa eläinyksikkömäärää suurempi. Tästä johtuen yksikkötuet alenevat tänä vuonna enemmän kuin määräraha. Tilatasolla tukimäärän muutos riippuu yksikkötuen lisäksi mm. tilalle vahvistettavan viimemäärän suuruudesta ja tuotantosuunnasta.

Neuvottelutuloksen yhteydessä sovittiin eräistä tukiratkaisuun liitettävistä lausumista, joista keskeisimmät liittyvät sika- ja siipikarjatalouden investointitukeen ja sektorin kehittämisohjelman laatimiseen.

Sikatalouden ja lihasiipikarjatalouden laajennusinvestointien tukeminen edellyttää EU-komission lupaa. Neuvottelijat ehdottavat, että lupa haetaan komissiosta heti, kun hakemuksen edellytysten katsotaan täyttyvän. Tavoitteena on, että tukihaku voidaan avata vuoden 2009 loppuun mennessä. Neuvottelijat linjasivat, että sika- ja siipikarjatalouden investointituissa on tarkoitus noudattaa yhtenäisiä tukitasoja koko maassa. Kananmunan tuotannon laajentamisinvestointeja ei ole tarkoitus jatkossakaan tukea.

Lisäksi neuvottelijat ehdottavat, että sika- ja siipikarjatalouden kolmivuotinen kehittämisohjelma käynnistetään. Ohjelman tavoitteena on tarkastella sika- ja siipikarjasektorin tilannetta muuttuneessa toimintaympäristössä ja löytää keinoja parantaa kotimaisen sika- ja siipikarjasektorin tulonmuodostusta, kannattavuutta ja kilpailukykyä muun muassa tutkimuksen ja viljelijöitä koskevan neuvonnan ja koulutuksen avulla.

Neuvottelijat ehdottavat lisäksi, että maa- ja metsätalousministeriö valmistelee esityksen eläinten hyvinvointituen 5 000 euron ylärajan nostamisesta tai kokonaan poistamisesta vuodesta 2010 alkaen sekä selvittää mahdollisuudet laajentaa hyvinvointituki koskemaan myös siipikarjataloutta.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Heimo Hanhilahti, p. (09) 1605 3311, 040 513 2120
neuvotteleva virkamies Esa Hiiva, p. (09) 1605 2657, 040 733 6225
ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. (09) 1605 3302, 040 775 6060

[1] Pohjoisen tuen alueen päätuotantoalueilla C1 ja C2 tämä vastaa 286 emakkoa tai noin 867 lihasikapaikkaa (oletuksena kolme tuotettua erää vuodessa), kanoilla noin 16 000 kanapaikkaa ja broilereilla 42 000–43 000 eläinpaikkaa.

Sirkka-Liisa Anttila