Hoppa till innehåll
Media

Förlängda tidsfrister för svinfarmare att bygga stängsel runt utehägn för svin och ansöka om understöd för byggandet

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2017 20.38 | Publicerad på svenska 17.10.2017 kl. 12.46
Pressmeddelande

Regeringen har beslutat förlänga tiden för ansökan om understöd för att bygga stängsel runt utehäng för svin fram till den 28 februari 2018. Den ursprungliga ansökningstiden gick ut den 30 september 2017. Vidare har jord- och skogsbruksministeriet beslutat att de nya kraven på stängsel börjar gälla den 1 juni 2018 i stället för den 1 januari 2018.

Stängsel ett sätt att bekämpa afrikansk svinpest

Ministeriet vill skydda svinen som vistas utomhus på finska svingårdar för afrikansk svinpest. Därför får svinen inte hållas utomhus på andra gårdar än på dem som byggt stängsel enligt kraven. För stängslen kan beviljas understöd om de uppfyller kraven. När man skyddar svinen, tryggar man samtidigt hela livsmedelskedjan. Att hålla Finland fritt från afrikansk svinpest är ett krav på export av griskött, köttprodukter och flera andra animaliska produkter. Därför är det väldigt viktigt för hela livsmedelsindustrin att sjukdomen motarbetas.

Enligt den information som ministeriet fått lämnades det endast 44 understödsansökningar inom den ursprungliga tidsfristen som löpte ut den 30 september 2017.  I Finland finns det ca 280 gårdar som håller svin utomhus. Av denna orsak gav ministeriet svinfarmare några månader extra tid för att sätta upp stängsel och ansöka om understöd.

Kravet på stängsel börjar gälla senare

Bestämmelser om kraven på att sätta upp stängsel runt utehäng för svin finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur. Enligt förordningen är det förbjudet att hålla svin utomhus med undantag för

  • djurparker,
  • svin som hålls kopplade under rastning eller
  • utehägn som i enlighet med kraven i förordningen har skyddats med ett dubbelt stängsel av ståltrådsnät eller elstängsel eller med tillräckligt stadiga konstruktioner så att frigående vildsvin inte kommer i kontakt med svin som hålls i hägn

Förbudet mot att hålla svin utomhus var planerat att träda i kraft den 1 januari 2018.  Jord- och skogsbruksministeriet ändrade den 11 oktober 2017 förordningen så att förbudet börjar gälla först den 1 juni 2018.

När kraven på stängsel träder i kraft den 1 juni 2018 ska uppfyllandet av kraven kontrolleras i samband med övervakningen enligt lagen om djursjukdomar. Regionförvaltningsverket kan bestämma att den som överträder kraven på stängsel ska uppfylla kraven vid vite. Med stöd av lagen om djursjukdomar kan regionförvaltningsverket också under vissa förutsättningar förbjuda transport av svin till eller från hållningsplatsen om kraven inte följs. Enligt jord- och skogsbruksministeriet är dessa försiktighetsåtgärder viktiga med tanke på den risk som afrikansk svinpest innebär för den finska livsmedelsproduktionen.

Ansökan om understöd för byggande av stängsel öppnas på nytt

Det är möjligt att få understöd från gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) för att bygga stängsel runt utehägn om stängslet uppfyller kraven. Bestämmelser om understödet ingår i statsrådets förordning


om understöd som beviljas för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest. Understöd kan beviljas för att sätta upp ett stängsel av ståltrådsnät i anslutning till ett befintligt stängsel runt hägnet eller för att utrusta ett gammalt stängsel runt hägnet med elstängsel. Ett villkor för understödet är att arbetet inleds efter att ansökan om understöd lämnats in.

Understöd kunde sökas hos NTM-centralen före den 30 september 2017. Regeringen har beslutat att ansökningstiden förlängs fram till den 28 februari 2018. NTM-centralerna beviljar understöd redan innan denna tidsfrist går ut. Stängslen ska vara färdiga senast den 31 maj 2018.

Landsbygdsverket informerar om när ansökningstiden börjar och hur man söker understöd. 

Understöd beviljas enligt det anslag som gårdsbrukets utvecklingsfond har anvisat för ändamålet. I Makeras dispositionsplan 2017 har reserverats 1,2 miljoner euro för understödet, de redan beviljade understöden ingår i detta. Till slutet av år 2017 kan understöd beviljas inom ramen för detta anslag. Därför finns det allt skäl att ansöka om understöd så fort som möjligt. Ett krav för att bevilja understöd år 2018 är att Makeras dispositionsplan 2018 innehåller anslag för understödet.   

Ytterligare information:
understöd för byggande av stängsel: Esko Juvonen, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2271, Jarno Virta, äldre regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2105

åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest: Katri Levonen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2385

ansökan om understöd: Aulis Kuusela, specialsakkunnig, Landsbygdsverket, tfn 0295 31 2412