Hyppää sisältöön
Media

Sikojen ulkotarhojen aitaamisen ja aitaamisavustuksen määräaikoihin jatkoa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2017 20.38
Tiedote

Hallitus on päättänyt jatkaa sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävän avustuksen hakuaikaa 28.2.2018 saakka. Alkuperäinen hakuaika päättyi 30.9.2017. Maa- ja metsätalousministeriö on lisäksi siirtänyt sikojen ulkotarhojen uusien aitaamisvaatimusten voimaantuloa vuoden 2018 alusta 1.6.2018 saakka.

Tavoitteena varmistaa ulkotarhojen riittävä aitaaminen osana afrikkalaisen sikaruton vastaisia toimia

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on suojella suomalaistiloilla ulkoilevia sikoja afrikkalaiselta sikaruttotartunnalta. Tästä syystä sikojen pitäminen ulkona sallitaan vain säädetyin tavoin aidatuissa tarhoissa. Ulkotarhojen aitaamiseen voi saada avustusta, mikäli aitaus täyttää sille säädetyt vaatimukset. Ulkoilevia sikoja suojaamalla turvataan koko elintarvikeketjua. Vapaus afrikkalaisesta sikarutosta on edellytys sianlihan, lihavalmisteiden ja useiden muiden eläimistä saatujen tuotteiden viennille. Siksi taudin vastustaminen on erittäin tärkeää koko elintarviketeollisuuden kannalta.

Maa- ja metsätalousministeriön tietojen mukaan aitaamisavustushakemuksia saatiin alkuperäiseen määräaikaan 30.9.2017 mennessä vain 44 kappaletta. Sikoja ulkotarhoissa pitäviä tiloja arvioidaan olevan Suomessa noin 280 kappaletta. Tästä syystä maa- ja metsätalousministeriö päätyi siihen, että ulkotarhojen aitaamiselle annetaan muutaman kuukauden lisäaika ja avustushaku avataan uudelleen muutamaksi kuukaudeksi.

Ulkotarhojen aitaamisvaatimuksen voimaantuloa siirretään myöhemmäksi

Sikojen ulkotarhojen aitaamisvaatimuksista säädetään varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa. Asetuksen mukaan sikojen pitäminen ulkona on kielletty lukuun ottamatta:

  • eläintarhoja,
  • kytkettynä ulkoilutettavia sikoja, sekä
  • sellaisia ulkotarhoja, jotka on suojattu asetuksessa tarkemmin säädetyin tavoin kaksinkertaisella verkkoaidalla tai sähköaidalla tai muulla riittävän vankalla rakenteella siten että luonnonvaraiset villisiat eivät pääse kosketuksiin tarhassa pidettävien sikojen kanssa.

Ulkonapitokiellon oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Maa- ja metsätalousministeriö on 11.10.2017 muuttanut asetusta siten, että ulkonapitokielto tulee voimaan vasta 1.6.2018.

Aitaamisvaatimusten tultua voimaan 1.6.2018 vaatimusten noudattamista valvotaan osana eläintautilain mukaista valvontaa. Aluehallintovirasto voi määrätä aitaamisvaatimuksia rikkovan noudattamaan vaatimuksia sakon uhalla. Eläintautilain nojalla aluehallintovirasto voi tietyin edellytyksin myös kieltää sikojen kuljettamisen pitopaikkaan tai sieltä pois, jos vaatimuksia rikotaan. Maa- ja metsätalousministeriö pitää näitä valvontatoimenpiteitä tärkeinä afrikkalaisen sikaruton suomalaiselle elintarviketuotannolle aiheuttaman riskin vuoksi.

Ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävän avustuksen haku avataan uudelleen

Ulkotarhojen aitaamiseen voi saada maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) varoista maksettavaa avustusta, mikäli aitaus täyttää sille säädetyt vaatimukset. Avustuksesta säädetään afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Avustusta voi saada asetuksessa tarkemmin säädettyjen vaatimusten mukaisen teräsverkkoaidan rakentamiseen tarhassa jo olevan aidan oheen tai tarhassa jo olevan aidan varustamiseen sähköaidalla. Avustuksen ehtona on, että aidan rakentamista ei ole aloitettu ennen avustushakemuksen jättämistä.

Avustusta tuli hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 30.9.2017 mennessä. Hallitus on päättänyt avata hakuajan uudelleen niin, että hakuaika päättyy 28.2.2018. ELY-keskukset myöntävät avustusta jo ennen tätä määräaikaa. Aidan tulee olla valmis viimeistään 31.5.2018.

Maaseutuvirasto tiedottaa avustushaun aukeamisesta ja hakumenettelystä.

Avustusta myönnetään vain Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) tarkoitukseen osoittaman määrärahan puitteissa. Makeran vuoden 2017 käyttösuunnitelmassa tarkoitukseen on varattu 1,2 miljoonaa euroa, mukaan lukien jo myönnetyt avustukset. Avustusta voidaan vuoden 2017 loppuun saakka myöntää tämän määrärahan puitteissa. Tämän vuoksi avustusta on syytä hakea mahdollisimman nopeasti. Aitaamisavustuksen myöntäminen vuoden 2018 puolella edellyttää, että Makeran vuoden 2018 käyttösuunnitelman otetaan määräraha aitaamisavustusta varten.  

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Aitaamisavustus:
maatalousneuvos Esko Juvonen, puh. 0295 16 2271,
vanhempi hallitussihteeri Jarno Virta, puh. 0295 16 2105

Afrikkalaisen sikaruton vastaiset toimet:
neuvotteleva virkamies Katri Levonen, puh. 0295 16 2385

Lisätietoja avustushausta Maaseutuvirastosta:
erityisasiantuntija Aulis Kuusela, puh. 0295 31 2412

Katso myös:
Maa- ja metsätalousministeriö: Afrikkalainen sikarutto
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira: sikojen ulkonapitokielto
Tiedote 5.6.2017: Afrikkalaisen sikaruton torjuntaan uusia keinoja